Delegované predpisovanie sa od augusta mení

Pridané 28. septembra 2023 | Článok -

Koncom júna parlament schválil veľkú novelu zákona o liekoch (z. č. 362/2011 Z. z.), pri príprave ktorej vyvinula svoju odbornú snahu aj Slovenská spoločnosť všeobecného praktického lekárstva. SSVPL sa zaslúžila o zavedenie viacerých pozitívnych úprav, napríklad o určenie povinnosti špecialistu predpisovať lieky/ ZP/DP, ktoré špecialista indikoval pri vyšetrení pacienta. Aké zmeny nastanú v delegovanom predpisovaní ako takom?

Podmienky delegovaného predpisu po novom

  • Zmeny v delegovanom predpisovaní nadobudnú účinnosť od 1. augusta 2023.
  • Podstatou delegovaného predpisovania je vzájomný vzťah medzi odborným lekárom, ktorý dáva odporúčanie na predpis všeobecnému lekárovi, a všeobecným lekárom, ktorý na základe odporúčania odborného lekára predpisuje.
  • Naďalej je poverenie (odporúčanie) pre všeobecného lekára na predpis liekov/ZP/DP koncipované ako oprávnenie všeobecného lekára predpisovať a nie ako jeho povinnosť.
  • Definovanie pojmu odborný lekár – lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore inom ako všeobecné lekárstvo.
  • Stanovenie obsahu poverenia (odporúčania) na delegované predpisovanie musí obsahovať: » lehotu, počas ktorej sa odporúča predpisovať liek/ZP/DP, » lehota je maximálne 6 mesiacov pri ambulantnom predpise a 3 mesiace pri predpise po prepustení z ústavnej ZS, » všetky informácie potrebné na predpis lieku/ZP/ DP (v súlade s § 119 ods. 5, 6 a § 120 ods. 1) vrátane kódu odborného lekára, » informáciu, či odborný lekár, ktorý odporúčanie vystavil, má uzatvorenú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti so zdravotnou poisťovňou, v ktorej je pacient poistený.
  • Zodpovednosť odborného lekára za správnosť indikácie lieku – v prípade delegovaného predpisu bude odborný lekár, ktorý vydá odporúčanie na predpis pre všeobecného lekára, zodpovedať za správny výber liečiva alebo humánneho lieku, cesty podania, liekovej formy a množstva liečiva v liekovej forme, určenie diagnózy vyjadrenej písmenom a číslovkami podľa platnej medzinárodnej štatistickej klasifikácie chorôb a pridružených zdravotných problémov, veľkosti balenia, počtu balení a dávkovania lieku.
  • Zodpovednosť odborného lekára za dodržanie preskripčných a indikačných obmedzení – v prípade, ak lekáreň/výdajňa ZP vydá pacientovi liek/ZP/DP na základe predpisu/poukazu, ktorým došlo k porušeniu preskripčných a indikačných obmedzení, a predpis/poukaz bol vydaný na základe poverenia odborného lekára vystaveného v rozpore so zákonnými podmienkami, zdravotná poisťovňa si bude náhradu plnenia poskytnutého lekárni/výdajni ZP za vydaný liek/ZP/DP uplatňovať voči odbornému lekárovi alebo poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, pre ktorého pracuje odborný lekár, ktorý poverenie vystavil.
  • Čo s povereniami na predpis vydanými do 31. júla 2023? – ostávajú platné do uplynutia lehoty, na ktorú boli vystavené.

Stanovenie povinnosti lekára predpisovať lieky/ZP/ DP, ktoré indikoval po vyšetrení

  • V zákone sa zavádza povinnosť ambulantného lekára predpísať liek/ZP/DP, ktorých potrebu indikoval po vykonaní lekárskeho vyšetrenia (týka sa to ako VLD, tak aj špecialistov). To značí, že aj špecialista musí predpísať pacientovi liek (ak jeho potrebu indikoval), a to bez ohľadu na to, že tento liek nie je preskripčne/indikačne obmedzený na jeho špecializáciu (pacienti nemajú byť posúvaní na VLD na predpis preskripčne neviazaných liekov).
  • Za porušenie tejto povinnosti môže ŠÚKL uložiť pokutu vo výške od 300 eur do 35 000 eur.

ĎAKUJEME NAŠIM PARTNEROM

DÔLEŽITÉ ODKAZY

wonca.net Global Family Doctor

woncaeurope.org World Organization of Family Doctor

ipccs.org European Primary Care Cardiovascular Society

sk.zdravita.com Združenie ambulantných lekárov

who.int World Health Organization

health.gov.sk Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

uvzsr.sk Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

udzs-sk.sk Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

sukl.sk Štátny ústav pre kontrolu liečiv