Lekári a pacienti sa spojili

Pridané 8. marca 2019 | Článok -

Petícia za oddelenie zdravotnej starostlivosti od prehliadok zosnulých

(Zdroj foto: Adobestock.com)

Tlačová správa, Bratislava, 27. november 2017

Občianska verejnosť a všeobecní lekári zastúpení v petičnom výbore petície, ktorú do dnešného dňa podporilo už viac ako 44 000 občanov, od odovzdania petície s MZSR nerokovali.

Na MZSR sme sa zúčastnili niekoľkých pripomienkových konaní a bohužiaľ MZSR odmietlo argumenty odbornej verejnosti. Dr. Palušková dnes oznámila médiám, že všeobecní lekári sa dohodli s MZSR vo veci vykonávania prehliadok mŕtvych. Je hlavnou odborníčkou MZSR vymenovanou do funkcie práve Ministrom zdravotníctva SR, nezastupuje záujmy všeobecných lekárov, ale ako predstaviteľka MZSR presadzuje úlohy, ktoré jej stanovuje MZSR.

My, lekári a občania združení v Petičnom výbore sme s ňou nerokovali a ani predstavitelia organizácií lekárov a pacientov, ktorí podporujú petíciu (SSVPL, ZVLD, SLK, Informovaný pacient, Slovenský pacient) sa s ňou ani s iným zástupcom MZSR nestretli a nerokovali.

Takže prezentovaná dohoda všeobecných lekárov s MZSR to je celé iba informácia o dohode pána ministra s jeho hlavnou odborníčkou, o čom nikdy nebola pochybnosť, že sú dohodnutí. Takéto informačné hry MZSR riešeniu situácie nijako neprospievajú.

Upozorňujeme na dve vyjadrenia hovorkyne MZ SR Z. Eliášovej, ktoré zaznievajú v médiách:

1.Slovo bezodkladne v žiadnom prípade neznamená, že lekár by mal zanechať ambulanciu s plnou čakárňou pacientov. Znamená to čo najskôr ako to bude situácia umožňovať. Určite nie na úkor pacienta, ktorého lekár práve ošetruje.

Slovo bezodkladne vzniklo spojením bez odkladu, inak povedané synonymum je okamžite, ihneď.

Existuje bohatá história v rozhodnutiach NS aj ÚS SR, ktorá potvrdzuje takýto výklad. Výklad MZ SR je v rozpore so zaužívaným právnym aj so sémantickým výkladom tohto slova.

Ak má MZSR na mysli, že prehliadku zosnulého má vykonať lekár až po vyriešení zdravotných problémov pacientov, potom nič nebráni tomu aby sa spresnila formulácia napríklad na znenie „po vyriešení zdravotných problémov pacientov v čakárni a v domácom ošetrení, má všeobecný lekár povinnosť bezodkladne vykonať prehliadku zosnulého, spravidla tak lekár učiní po skončení svojich ordinačných hodín a po vykonaní plánovaných a vyžiadaných návštev pacientov v domácom ošetrení“.

Taktiež považujeme v demokratickom štáte za neprípustné vynucovať si plnenie povinnosti, ktorá je nasmerovaná na uprednostnenie prehliadky mŕtveho pred zdravotnou starostlivosťou o živých, pod hrozbou sankcie (pokuty 1000 €).

Kto bude rozhodovať o tom či lekár išiel okamžite/bezodkladne ako mu to určí zákon, alebo nie a bude sa starať najprv o pacientov? Kto bude rozhodovať o tom či lekárovi dajú pokutu 1000 € alebo nie?

Preto výklad MZSR nás nemôže uspokojiť a sme toho názoru, že zákon v tejto podobe ohrozuje poskytovanie zdravotnej starostlivosti o pacientov.

2.Až v prípade, že by nedošlo napríklad k tomuto rozpisu, že by sa ho nepodarilo zostaviť celý na celý mesiac na základe dobrovoľnosti, v tom prípade by už prišlo k tomu, že by boli určení lekári, ktorí by mali tieto obhliadky mŕtvych tiel vykonávať.

Obávame sa práve toho, že celé to skončí pre neschopnosť organizátorov iba na ramenách VLD. Lekári VLD plnia v systéme úplne iné úlohy a v žiadnom prípade nemá zákon stanovovať ani možnosť aby boli lekári VLD povinní túto službu povinne a bezodkladne zabezpečovať.

Samozrejme, môže byť zákonom určená dobrovoľnosť aj pre VLD zapojiť sa do tejto služby, ktorá by mala byť povinne zo zákona zabezpečovaná ÚDZS prednostne z radov súdnych lekárov, patológov. Ostatní lekári bez rozdielu odbornosti by sa mali zapájať na báze dobrovoľnosti.

Ukladať takúto povinnosť plošne lekárom VLD nie je reálne aj z toho dôvodu, že dnes je ich už málo, sú starí a chorí a je medzi nimi veľa žien aj tehotných žien. Zdravotný stav lekárov sa musí rešpektovať a túto službu nech vykonávajú iba tí lekári, ktorí si na to trúfajú odborne aj ľudsky.

Logicky si na to nemôže trúfať každý všeobecný lekár. Lekár VLD nemá také vzdelanie z patológie a súdneho lekárstva, aby ich vykonával kompetentne ako prirodzenú súčasť svojej práce. A už vôbec nie, popri svojich povinnostiach, bezodkladne.

K nekompetentnosti súčasných organizátorov možno uviesť: V BSK je zriadený tím z 15-tich lekárov prevažne patológov, ale aj lekárov iných odborností, ktorí ale slúžia dobrovoľne a to najmä nočné a víkendy.

Tento tím má na starosti 8 okresov a zabezpečujú túto službu nepretržite a nezávisle od poskytovania zdravotnej starostlivosti.

Ešte v Prešovskom kraji existuje aspoň nejaký rozpis služieb, kde sa zúčastňujú podľa nejakého kľúča rovnomerne všetci všeobecní lekári. V ostatných krajoch nie sú dnes určené žiadne služby a to kto vykoná prehliadku sa určuje nahodilo podľa potreby zo zoznamov zavesených na stránke ÚDZS.

Ako je možné, že v BSK so 600 000 obyvateľmi stačí 15 lekárov prehliadnuť cca. 300 úmrtí mesačne nezávisle od poskytovania zdravotnej starostlivosti a prečo v ostatných krajoch po 27 rokoch tejto služby panuje taká dezorganizácia?

Robil vôbec niekto analýzu tohto stavu? Od ministerstva zdravotníctva SR by sme to mali asi čakať práve pred prijatím tohto zákona.

My sme navrhli tzv. win win riešenie. Všeobecný lekár bude liečiť pacientov a úradného lekára pošle Úrad pre dohľad zo svojho tímu úradných lekárov, bezodkladne na prehliadku.

Na okres dnes pripadá asi 30 takých zosnulých mesačne, všeobecný lekár má denne 50 až 80 pacientov t.j. týždenne 250-400 pacientov a niekedy aj 500 pacientov týždenne.

Pre Úrad pre dohľad predsa nemôže byť nijaká záťaž vybaviť k spokojnosti pozostalých mesačne v okresoch 30 zosnulých či už vlastnými silami (súdni lekári a patológovia) alebo si na to na báze dobrovoľnosti zriadiť tím z lekárov vyškolených z ostatných odborností bez rozdielu.

Veď kto sa na to aj zo všeobecných lekárov cíti nech absolvuje na UDZS školenie a vo svojom voľnom čase nech je k dispozícii pre výkon tohto vedľajšieho úväzku. Ale nemôže to robiť vo svojom riadnom ordinačnom čase, kedy má byť v ordinácii pre pacientov. Nech to je ako v BSK, v ordinačných hodinách klinických lekárov nech slúžia patológovia a záujemcovia z klinických lekárov nech slúžia nočné a víkendy“.

Všeobecných lekárov je málo, nemá ich kto nahradiť a potrebujeme ich kapacity predovšetkým na zabezpečenie prevencie a liečenie pacientov. Keďže na MZSR sa opakovane stretávame s odmietaním našich odborných názorov a nepochopením a nesprávnym výkladom aj zaužívaných právnych termínov, musíme to vnímať ako opakované preukázanie ich nekompetentnosti.

Lekári spravili maximum – navrhli dobré riešenie a petícia ukázala, že občania ho podporujú. Na rade sú poslanci.

27.11.2017, MUDr. Peter Lipták, hovorca petičného výboru

ĎAKUJEME NAŠIM PARTNEROM

DÔLEŽITÉ ODKAZY

wonca.net Global Family Doctor

woncaeurope.org World Organization of Family Doctor

ipccs.org European Primary Care Cardiovascular Society

sk.zdravita.com Združenie ambulantných lekárov

who.int World Health Organization

health.gov.sk Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

uvzsr.sk Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

udzs-sk.sk Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

sukl.sk Štátny ústav pre kontrolu liečiv