Odporúčania členom SSVPL týkajúce sa delegovaného predpisovania od 1.1. 2022

Pridané 7. januára 2022 | Článok -

Odpovede na otázky vychádzajú z právneho stavu účinného k 1.1.2022

1. Čo sa od 1.1.2022 v prípade delegovaného predpisovania mení?

Celá úprava delegovaného predpisovania je obsiahnutá v zákone o liekoch (362/2011 Z.z.), pričom rozhodujúcimi ustanoveniami sú § 119 ods. 10 a ods. 11, ktoré stanovujú jeho pravidlá.

Nosné prvky novej úpravy sú tie, že delegovanie je možné len v prípade ak predpisujúcemu lekárovi v predpisovaní bránia kvalifikované dôvody – viď nižšie a súčasne sa obmedzila doba počas ktorej je delegované predpisovanie prípustné.

Najhlavnejšie body novej úpravy sú tieto:

 • Lekár môže predpisovať len lieky/ZP/DP ktorých predpísanie spadá do jeho špecializácie (teda predpisujem len to na čo mám dosiahnuté vzdelanie) – toto platilo aj doteraz, ale je dôležité to pripomenúť.
 • Predpisujúci lekár môže delegovať predpis na iného lekára len v prípade, ak predpisovanie nemôže realizovať v dôsledku (cit.) „svojej neprítomnosti na pracovisku“, alebo (cit.) „ v prípade nefunkčnosti technických zariadení“.
 • Predpisujúci lekár ktorý deleguje predpis sa nazýva „poverujúci lekár“ a lekár, ktorý sa rozhodol poverujúcemu lekárovi kolegiálne pomôcť sa nazýva „povereným lekárom“.
 • Poverujúci lekár sa na delegovanom predpise môže dohodnúť s lekárom akejkoľvek špecializácie (podstatné je to, aby šlo o lekára, ktorý je spôsobilý predpisovať – viď podmienky v 119 ods. 1).
 • Poverenie na predpis je výsledkom dohody medzi poverujúcim a povereným lekárom, tento atribút zákon o liekoch explicitne zdôrazňuje – teda len samotné doručenie „poverenia“ pacientom nezakladá pre vás ako všeobecného lekára takéhoto pacienta právnu povinnosť lieky uvedené v poverení predpisovať namiesto poverujúceho lekára.
 • Delegovanie predpisu (vydať „poverenie“) môže na základe vzájomnej dohody robiť aj všeobecný lekár (napr. dohodnete sa so špecialistom, že bude namiesto vás prepisovať – čo je síce z praktického hľadiska pritiahnuté za vlasy, ale zákon to od 1.1.2022 de facto umožňuje).
 • Doba, počas ktorej je možné delegované predpisovanie realizovať, je zákonom obmedzená – na to si dávajte pozor, aby ste ju neprekročili (upresnenie doby uvádzame nižšie).
 • Zodpovednosť za preskripciu by mal znášať poverujúci lekár – upresnenie v nižšom texte.

2. Dôležité pojmy, ktorým musím ako lekár rozumieť

 • Predpisujúci lekár – je lekár/zubný lekár, ktorý indikoval potrebu predpísania alebo podania lieku/ZP/DP. Spôsobilosť lekára správne indikovať je v podstate viazaná na jeho špecializáciu (odbornosť), no k tomu musí byť pridružené aj splnenie predpokladu „oprávnenosti predpisovať“.
 • Poverujúci lekár – je predpisujúci lekár (teda ten, ktorý pacientovi prvotne indikoval liečbu a ju aj predpísal) a ktorý požiadal iného lekára (buď tej istej alebo inej špecializácie), aby namiesto neho po dohodnutú dobu predpisoval liek(y)/ZP/DP.
 • Poverený lekár – je lekár, ktorý sa na základe prosby/vyžiadania dohodol s poverujúcim lekárom, že bude po dohodnutú dobu predpisovať jeho pacientovi lieky/ZP/DP indikované poverujúcim lekár.
 • Neprítomnosť na pracovisku“ a „nefunkčnosť technického zariadenia“ – tieto pojmy (ako prekážky na strane poverujúceho lekára, ktoré mu znemožňujú predpisovať lieky pacientovi) sú veľmi dôležité, no zákon nevysvetľuje ich obsah (čo je pre aplikáciu v praxi veľký problém). Je však možné sa domnievať, že delegovanie predpisu by malo byť možné len po dobu trvania týchto prekážok. Neprítomnosť na pracovisku môže byť spôsobená napríklad PN poverujúceho lekára, alebo jeho dovolenkou, či študijným pobytom atď. Pod „nefunkčnosť zariadenia“ by sme potenciálne mohli zaradiť situáciu, keď poverujúci lekár stratil svoj zdravotnícky preukaz, alebo má nefunkčný software na predpisovanie. Delegácia predpisu by mala kopírovať predpokladané trvanie prekážky, ktorá vznikla na strane poverujúceho lekára.

3. Je nejaká časová limitácia na delegované predpisovanie?

 Zákon stanovil (vzájomne pôsobiacu) dvojitú limitáciu pre delegované predpisovanie:

 • Prvá limitácia – delegované predpisovanie je možné realizovať maximálne (neprerušene) počas 2 mesiacov (zákon nehovorí o kalendárnych mesiacoch, teda koniec maximálne stanovenej doby by mal pripadať na deň, ktorý sa pomenovaním alebo číslom zhoduje s dňom, v ktorom bolo poverenie vydané – napr. poverenie datované 5.1.2022, ktoré je vydané na 2 mesiace by malo končiť 5.3.2022)
 • Druhá limitácia – poverujúci lekár môže delegovať predpis ovanie voči konkrétnemu pacientovi maximálne 3 krát počas kalendárneho roka. Z toho vyplýva, že voči konkrétnemu pacientovi môže poverujúci lekár počas kalendárneho roku delegovať predpisovanie na max. 3 dvojmesačné periódy (nebude rozhodujúce či delegované predpisovanie vykonávali rôzni poverení lekári).

Z prvej limitácie existuje výnimka, ktorá sa týka delegovaného predpisovania  liekov s obsahom omamnej látky II. skupiny alebo psychotropnej látky II. skupiny. Pri týchto liekoch, môže byť poverenie dané až na 12 mesiacov (neprerušene).

Netreba však zabúdať na to, že okrem časovej limitácie vždy platí aj limitácia dôvodov umožňujúcich predpisovanie delegovať! Ako je uvedené vyššie, poverujúci lekár, sa môže dohodnúť s iným lekárom na delegovaní predpisu len v prípade, ak nie je prítomný na pracovisku, alebo má nefunkčné technické zariadenie.

4. Pacient mi po 1.1.2022 priniesol odborné odporúčanie špecialistu z roku 2021, ktoré má „platiť“ ešte do novembra 2022. Ako mám postupovať?

Nová právna úprava (účinná od 1.1.2022) tieto prechodné situácie žiaľ nerieši a preto je odpoveď na túto otázku veľmi obtiažna. Naša odpoveď je preto koncipovaná ako odporúčanie bezpečného postupu všeobecného lekára kombinovaného s propacientskym prístupom.

Z pohľadu právnej istoty pre lekára, ktorému pacient priniesol odborné odporúčanie (pripravené špecialistom v roku 2021), alebo ktorý takéto odborné odporúčanie od špecialistu už má a podľa neho do konca roku 2021 predpisoval pacientovi lieky, sa javí ako najbezpečnejšie podľa takéhoto odporúčania postupovať max. do konca februára 2022 (teda nie viac 2 mesiace od začiatku roku 2022), nie však dlhšie ako je doba uvedená v takomto odbornom odporúčaní. Odporúčame vám informovať pacientov o tom, že je platná nová úprava, v dôsledku čoho nebudete môcť na základe odborných odporúčaní špecialistov vydaných pred 31.12.2021 počnúc od 1.3.2022 predpisovať.

Príklad:

 • odborné odporúčanie vydané špecialistom 15.12.2021 na 12 mesiacov: ako všeobecný lekár budem na jeho základe predpisovať max do konca februára 2022 (hoci bolo vystavené de facto až do 15.12.2022),
 • odborné odporúčanie vydané špecialistom 11.10.2021 na 4 mesiace: ako všeobecný lekár budem na jeho základe predpisovať max do 11.2.2022, pretože vtedy uplynie doba, na ktorú bolo toto odporúčanie vydané.

5. Poverujúci lekár pri indikácii lieku a jeho prvotnom predpise porušil indikačné/preskripčné obmedzenie. Ak som sa s ním dohodol, že budem namiesto neho predpisovať tento liek, kto bude niesť zodpovednosť?

V zákone pribudla veta (§ 119 ods. 11) „Za preskripciu vykonanú podľa § 119 ods. 4 a 11 je zodpovedný lekár, ktorý liečbu indikoval.“ Žiaľ gramatická skladba tejto vety umožňuje viaceré interpretácie.

Zdá sa, že úmyslom zákonodarcu bolo povedať, že zodpovednosť leží na pleciach „poverujúceho lekára“, pretože ten liečbu indikoval. Pokiaľ by tomu tak bolo, tak by to značilo, že aj v prípade ak poverujúci lekár porušil napríklad preskripčné/indikačné obmedzenia, tak poverený lekár (ten ktorý realizuje delegovaný predpis na základe dohody s poverujúcim lekárom) nebude vo vzťahu k zdravotnej poisťovni niesť zodpovednosť.

6. Dohodol som sa so špecialistom (poverujúci lekár), že budem na miesto neho predpisovať jeho pacientovi lieky. Na čo si mám dať (ako poverený lekár) pozor?

Ak ste ochotný vyjsť v ústrety kolegovi, ktorý vás žiada o delegované predpisovanie, odporúčame, aby ste si dali pozor na nasledujúce skutočnosti:

 1. Poverenie, nemôže byť na dlhšiu dobu ako 2 mesiace (resp. 12 mesiacov pri liekoch s obsahom omamnej látky II. skupiny alebo psychotropnej látky II. skupiny, ktoré sa predpisujú podľa 119 ods. 4).
 2. Doba, na ktorú sa poverenie dáva odporúčame formulovať konkrétne, napríklad „poverenie ako poverujúci lekár dávam do 10.3.2022.“.
 3. Poverenie vo vzťahu ku konkrétnemu pacientovi môžete počas kalendárneho roku od konkrétneho poverujúceho lekára prijať len 3x (bez ohľadu na krátkosť trvania týchto 3 poverení).
 4. Poverenie by malo byť pripravené písomne, aby ste jeho obsah mohli aj spätne preukázať (nakoľko len na základe poverenia môže poverený lekár bez požadovanej špecializácie predpisovať lieky/ZP/DT, ktoré by ináč predpisovať nemohol)
 5. Obsah poverenia zákon nestanovuje, no odporúčame, aby v ňom bolo uvedené:
 6. identifikačné údaje poverujúceho lekára,
 7. identifikačné údaje poskytovateľa u ktorého vykonáva svoje povolanie,
 8. identifikačné údaje pacienta voči ktorému sa má delegované predpisovanie realizovať,
 9. identifikáciu predpísaného lieku a to tak, aby boli splnené požiadavky uvedené v § 119 ods. 5 (uvedením názvu liečiva, ATC kódu liečiva, doplňujúcou identifikáciou referenčnej skupiny alebo referenčnej podskupiny (ďalej len „doplnok ATC“), cesty podania, liekovej formy, množstva liečiva v liekovej forme, veľkosti balenia a počtu balení podľa údajov uvedených v zozname kategorizovaných liekov. Predpisujúci lekár môže po uvedení názvu liečiva, doplnku ATC, cesty podania, liekovej formy, množstva liečiva v liekovej forme, veľkosti balenia a počtu balení uviesť na lekárskom predpise aj názov humánneho lieku, doplnok názvu podľa údajov uvedených v zozname kategorizovaných liekov a kód humánneho lieku. Ak ide o humánny liek, ktorý obsahuje liečivo, ktoré nie je uvedené v prílohe č. 1 zákona, alebo obsahuje dve alebo viac liečiv, predpisujúci lekár je povinný namiesto názvu liečiva uviesť názov humánneho lieku, kód humánneho lieku, cestu podania, liekovú formu, množstvo liečiva v liekovej forme, veľkosť balenia a počet balení.),
 10. identifikácia povereného lekára (teda vaše údaje),
 11. vyhlásenie poverujúceho lekára o tom, s ktorými zdravotnými poisťovňami má poskytovateľ uzatvorenú zmluvu (pozor, podľa § 119 ods. 11 posledná veta „Humánny liek, zdravotnícka pomôcka alebo dietetická potravina predpísaná povereným lekárom na základe odporúčania poverujúceho lekára nie je uhrádzaná na základe verejného zdravotného poistenia, ak poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, s ktorým je poverujúci lekár v pracovnoprávnom vzťahu alebo obdobnom pracovnom vzťahu, nemá uzatvorenú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti so zdravotnou poisťovňou, v ktorej je pacient poistený.“),
 12. vyhlásenie poverujúceho lekára, že počas aktuálneho kalendárneho roku vo vzťahu k danému pacientovi nevydal viac ako 3 poverenia (včítane aktuálneho),
 13. vyhlásenie poverujúceho lekára, že doba na ktorú poverenie dáva vyplýva z nemožnosti na jeho strane predpisovať (buď nie je na svojom pracovisku, alebo v danej dobe má nefunkčné zariadenie).

ĎAKUJEME NAŠIM PARTNEROM

DÔLEŽITÉ ODKAZY

wonca.net Global Family Doctor

woncaeurope.org World Organization of Family Doctor

ipccs.org European Primary Care Cardiovascular Society

sk.zdravita.com Združenie ambulantných lekárov

who.int World Health Organization

health.gov.sk Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

uvzsr.sk Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

udzs-sk.sk Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

sukl.sk Štátny ústav pre kontrolu liečiv