Školenie zdravotníckych pracovníkov je investíciou

Pridané 15. augusta 2019 | Článok -

List prezidentky svetovej WONCA ministrom zdravotníctva členských krajín SZO

Uplynulo už 40 rokov od momentu, keď Almaatská deklarácia prvýkrát zdôraznila celosvetovú dôležitosť primárnej starostlivosti v rámci dosiahnutia a maximálneho upevnenia zdravia pre všetkých.

Dnes, keď sme všetci spoločne zodpovední za poskytovanie globálnej zdravotnej starostlivosti1, je potreba posilniť primárnu zdravotnú starostlivosť našou kľúčovou stratégiou.

Mnoho krajín bojuje s narastajúcimi nákladmi v zdravotníctve.

Desať rokov od napísania správy z roku 2008 (2) je neregulovaný rast v nemocničnom sektore s fragmentovanými a nerovnomerne rozdelenými službami stále problémom.

Svetová zdravotnícka organizácia sa zasadzuje za starostlivosť zameranú na človeka, ktorá integruje služby podľa potrieb jednotlivcov, ich rodín a komunít (3). Hovorí tiež o potrebe „zdravotného personálu zameraného na podporu zdravia, prevenciu chorôb a zdravotnícke služby na komunitnej báze a individualizovanú dlhodobú starostlivosť“(4).

Školenie zdravotníckych pracovníkov je investíciou, ktorá môže krajine priniesť prospech tým, že ľuďom zaistí platené zamestnanie a zlepšovanie služieb.

Systém však musí byť nastavený tak, aby títo pracovníci dokázali robiť správne veci v správnom čase a dosahovali tak maximálny zdravotný prínos. Tie najlepšie systémy dokážu poskytovať efektívnejšie služby pri nižších nákladoch spôsobom, ktorý je uspokojivejší pre pacientov a zároveň prináša lepšie výsledky za celú populáciu.

To však závisí od dostatočnej hustoty siete zdravotníckych pracovníkov, ktorí pracujú na všetkých aspektoch prevencie, diagnostiky a priebežnej práce. Práve v takomto nastavení sa ukázal tím so všeobecnými zručnosťami, ktorý dokáže spravovať mnoho rôznych aspektov zdravia pri rovnakom režime konzultácií a celkového nastavenia, ako nákladovo efektívny.

Rodinní lekári sú vyškolení, aby boli „prvým kontaktom v rámci systému zdravotnej starostlivosti, ktorý svojim klientom poskytuje otvorený a neobmedzený prístup a rieši všetky zdravotné problémy bez ohľadu na vek, pohlavie alebo iné charakteristiky dotknutej osoby“ (5).

V niektorých krajinách, kde vývoj viedol k tomu, že majú rad nekvalifikovaných „praktických lekárov“, existuje ponuka podobnej odbornej prípravy pre zvýšenie kvalifikácie týchto kolegov, aby mohli zabezpečiť modernú ponuku všeobecných lekárskych schopností potrebných v tíme primárnej starostlivosti.

Podľa slov jedného pacienta, ktorý zakúsil novú službu „MDGP“ v Nepále – „predtým sme museli hľadať chirurga, potom všeobecného lekára, potom detského lekára, potom gynekológa – a všetci boli veľmi ďaleko. Teraz sme všetci zaradení k jednému lekárovi – a je blízko!“

Napríklad výskumy a recenzie od Starfield ukázali, že lepšie zdravotné výsledky obyvateľstva sústavne korelujú s vyššou hustotou siete lekárov primárnejstarostlivosti (rodinných) a že náklady sa znižujú, ak je možné pokryť starostlivosťou celú populáciu a ak sú prvým bodom lekárskej starostlivosti. (6)

Medzi krajiny, ktoré rozšírili pôsobnosť všeobecných praktikov v ostatných 10 – 20 rokoch, patria Brazília, Thajsko, Čína a Ghana.

V súčasnosti je viac ako 130 krajín členmi Svetovej organizácie rodinných lekárov (WONCA). WONCA je registrovaná ako neštátny člen v rámci WHO (7).

V systémoch, aký má napríklad Veľká Británia, kde rodinní lekári absolvovali povinný postgraduálny výcvik od 90. rokov, títo lekári prijímajú všetkých pacientov, ktorí vyžadujú zdravotný kontakt v danej lokalite, a všetky vyšetrenia v nemocnici vyžadujú ich odporúčanie.

V mieste poskytovania starostlivosti nie je žiadna platba a systém je financovaný z daní.

Existuje len malý počet súkromných lekárov, pretože systém ponúka vysokú úroveň starostlivosti a pacienti nevidia dôvod platiť viac za inú službu. Bežná komunitná klinika má rodinných lekárov, zdravotné sestry, zdravotníckych asistentov (HCA) a administratívnych pracovníkov, pričom ďalšie služby, ako sú pôrodné asistentky a detské zdravotné sestry, sú k dispozícii na tej istej klinike alebo v jej blízkosti.

Zdieľané elektronické zdravotné záznamy uľahčujú prenos informácií a zdieľané riadenie. Uvediem dva typické prípady, z ktorých je jasný rozsah všeobecných lekárskych schopností umožňujúci osobnú a komplexnú starostlivosť.

76-ročná žena je vyzvaná, aby sa zúčastnila na každoročnej prehliadke, pretože má cukrovku typu II, prekonala infarkt, z ktorého sa uzdravila, a má bolesti kolena od osteoartrózy.

Zdravotnícky asistent jej urobí krvné testy a zmeria tlak a v niektorých výsledkoch zistí výrazné zhoršenie, takže dostane odporúčanie navštíviť všeobecného praktika podľa vlastného výberu.

Pacientka navštívi všeobecného praktického lekára a vďaka nadviazanému vzťahu z minulosti a niekoľkým vhodným úvodným otázkam sa pacientka zdôverí, že odkedy ovdovela v minulom roku, cíti sa čoraz sociálne izolovanejšia, depresívna a kompenzuje to tým, že trávi popoludnia v kaviarni miestnej komunity, kde si môže dovoliť len lacnejšie sladené koláče a nápoje.

Lekár s ňou diskutuje o tom, ako jej pomôcť s depresiou, radí o možných zmenách liekov, povzbudzuje ju k zmene stravy, poukazuje na niektoré ďalšie miestne komunitné aktivity, na ktorých by sa mohla zúčastňovať, a uľahčuje kontakt s miestnou charitou, ktorá môže poskytnúť finančnú podporu.

Po 6-týždňovej kontrole sa jej krvný tlak, cukor v krvi a funkcie obličiek zlepšili, rovnako ako nálada. Tri schôdzky, žiadna nemocnica… a znova môže ísť za svojím lekárom.

V druhom príbehu vystupuje mladá žena, ktorá má za úlohu priniesť svoje dieťa na kontrolu kvôli nedostatočnému prírastku hmotnosti. V lokalite je celkom nová, ale jedna zo všeobecných praktických lekárok pozná rodinu, ktorej syn je otcom dieťaťa, a spomína si na jeho záznam ako užívateľa drog počas dospievania.

Mladá žena sa zdráha zdieľať príliš veľa informácií a praktická lekárka má dojem, že obe strany nedôverujú úradom a majú čo skrývať. Dieťa je kompletne vyšetrené, je čisté a usmieva sa, hoci je chudé, a tak sa lekárka snaží primať matku, aby povedala niečo viac o sebe, živote doma, ako sa jej tu páči atď.

Nakoniec si s ňou dohodne následnú kontrolu po niektorých základných vyšetreniach dieťaťa a naznačuje, že by mohla navštevovať materské centrum.Na nasledujúcu kontrolu príde, ale do centra nechodí a lekárka má obavy, tak sa jej znovu ozve.

Klientka súhlasí s tým, že príde, a pri tejto schôdzke poďakuje lekárke, že sa nevzdala, a zdôverí sa, že jej život v domácnosti je ťažký – niekedy nie je veľmi bezpečný, pretože jej partner občas stráca kontrolu nad svojím správaním – a že má veľké problémy postarať sa o seba a deti kvôli úzkostiam.

Nasleduje celý rad intervencií smerom k matke aj k deťom: a podstatné je, že tím/informácie z komunity a proaktívna doktorka s individuálnym prístupom pomáhajú identifikovať „rizikovú“ situáciu rýchlo, čím zabezpečí prevenciu pred eskaláciou situácie.

Aké sú výzvy pri získavaní väčšieho počtu rodinných lekárov?

Mnohí lekári sa špecializujú na rôzne odbornosti – ale to len zvyšuje náklady. Mladí lekári si nevyberajú rodinnú medicínu, pretože o nej nevedia, a niektoré krajiny venujú príliš veľa pozornosti vzdelávaniu zdravotných sestier a komunitných pracovníkov.

Všetky tieto problémy možno riešiť správnymi stratégiami. Ale mať všeobecného lekára v prvej línii starostlivosti so širokým rozsahom klinických a interpersonálnych zručností znamená možnosť integrovať aspekty prevencie, diagnostiky a manažmentu a dohliadať na tím pri rozširovaní svojich zručností a kvality starostlivosti.

V neposlednom rade to tiež umožňuje identifikovať nesplnené potreby a riešiť ich. Napokon, vášeň rodinných lekárov, s ktorou sa snažia zmeniť životy a možnosti svojich pacientov, ide ruka v ruke s programom rovnosti v oblasti zdravia a s potrebou sociálnej zodpovednosti u odborníkov v oblasti zdravotníctva.

Rodinní lekári vidia každý deň na svojich klinikách vplyvy sociálnych determinantov zdravia a sú školení a motivovaní, aby sa zapojili do verejných a komunitných zdravotných intervencií spolu s inými organizáciami.

Špecializovaný výcvik je pomerne krátky, lekári slúžia v službách a zároveň sa zúčastňujú na školeniach, a keď vstúpia do pracovného pomeru, sú v prvej línii a majú všeobecný záber, čím znižujú mieru využívania nemocníc a ich náklady.

Preto apelujeme na vlády a všetkých s rozhodovacími právomocami, aby zabezpečili, že ich kroky smerom k silnejšej primárnej zdravotnej starostlivosti poskytujúcej služby celej populácii budú zahŕňať explicitné ciele o vyškolení adekvátneho zdravotníckeho personálu v podobe rodinných lekárov.

Amanda Howe
prezidentka WONCA

1 http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs395/en/
2 WHO Report ‘Primary Care Now More than Ever‘ 2008
3 WHO Framework for Integrated People Centred Health Services
4 Dublin Declaration on Human Resources for Health, 2017
5 European Academy of Teachers in General Practice (EURACT). The European Definition of General Practice/Family Medicine. 2005; WONCA Europe.
http://www.woncaeurope.org/sites/default/files/documents/Definition%20EURACTshort%20version.pdf
6 Starfield, B., Shi, L., Macinko, J.https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2690145/
7 See www.globalfamilydoctor.

ĎAKUJEME NAŠIM PARTNEROM

DÔLEŽITÉ ODKAZY

wonca.net Global Family Doctor

woncaeurope.org World Organization of Family Doctor

ipccs.org European Primary Care Cardiovascular Society

sk.zdravita.com Združenie ambulantných lekárov

who.int World Health Organization

health.gov.sk Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

uvzsr.sk Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

udzs-sk.sk Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

sukl.sk Štátny ústav pre kontrolu liečiv