Účasť lekárov v medzinárodných lekárskych organizáciách

Pridané 6. marca 2024 | Článok -

Slovenské všeobecné lekárstvo má svoje miesto vo svete

WONCA, alebo Svetová organizácia rodinných lekárov, je globálnou organizáciou pre všeobecných lekárov, ktorí spolu definujú budúcnosť primárnej starostlivosti. So 122 členskými organizáciami zo 102 krajín, medzi ktorými nájdeme aj Slovenskú spoločnosť všeobecných lekárov (SSVPL), sa WONCA stáva mostom pre výmenu názorov a osvedčených postupov. Slovenskí lekári aktívne prispievajú k medzinárodným diskusiám prostredníctvom organizácií, ktoré sú súčasťou WONCA, ako EQuiP, EUROPREV, EGPRN, EURACT a EURIPA. Tieto platformy im nielen umožňujú získavať nové poznatky, ale aj zdieľať svoje skúsenosti. Slováci sa tak aktívne podieľajú na formovaní globálnych trendov v lekárstve a aplikujú získané poznatky v praxi na Slovensku. Ich členstvo v organizáciách nie je len symbolické, ale predstavuje skutočný prínos k rozvoju a zlepšeniu všeobecného lekárstva na domácej pôde.

WONCA

WONCA, svetová organizácia národných vysokých škôl, akadémií a akademických asociácií všeobecných lekárov/rodinných lekárov, skrátene Svetová organizácia rodinných lekárov, bola založená v roku 1972. V súčasnosti ju tvorí 122 členských organizácií v 102 krajinách s celkovým počtom 500 000 rodinných lekárov. WONCA vystupuje ako obhajca svojich členov na medzinárodnej úrovni, kde komunikuje so svetovými orgánmi, ako je Svetová zdravotnícka organizácia.

„WONCA je celosvetová organizácia všeobecných a rodinných lekárov, ktorej členom je aj SSVPL. Prakticky všetci členovia našej odbornej spoločnosti sú zároveň členmi veľkej rodiny s názvom WONCA. WONCA pre nás znamená veľkú oporu. Zúčastňujeme sa konferencií, či už na európskej, alebo svetovej úrovni, a spolu s Michaelou Macháčovou, ktorá je oficiálnym reprezentantom SSVPL vo WONCA, sa zúčastňujeme aj zasadnutí výboru európskej aj svetovej WONCA. Nezanedbateľný je aj fakt, že vďaka týmto kontaktom sa nám darí pozývať na naše konferencie pravidelne lídrov všeobecného a rodinného lekárstva z celého sveta. Ľudia, ktorí sa zúčastnili našich kongresov pred covidom, si určite pamätajú významné osobnosti, ktoré k nám prišli prednášať, a to bez nároku na honorár. Či už to bola profesorka Iona Heathová z Veľkej Británie, profesor Michael Kidd, lekári z Dánska či Holandska, prišli vždy s  úžasnými inšpirujúcimi prednáškami. Vnímam veľmi pozitívne, že sa na kongresoch bavíme nielen o situácii u nás na Slovensku, ale aj tom, ako to funguje v iných krajinách, aj čo sa týka vzdelávania, výskumu a celkovo vízie smerovania do budúcna,“ hovorí jedna z delegátok pre WONCA, MUDr. Jana Bendová.

EQuiP (European Association for Quality and Patient Safety in General Practice/Family Medicine)

EQuiP, teda európska spoločnosť pre kvalitu a bezpečnosť v rodinnej praxi, oficiálne funguje od roku 1991, keď bola založená s cieľom vyvinúť nástroje a metódy pre zlepšovanie kvality vo všeobecnom lekárstve v spolupráci s poprednými európskymi lekárskymi výskumnými inštitúciami. EQuiP patrí pod organizáciu WONCA. „Byť členom EQuiP je dôležité preto, lebo EQuiP zabezpečuje možnosť rozvoja primárnej starostlivosti, predovšetkým so zameraním na kvalitu a  bezpečnosť pacientov. Ponúka možnosť výmeny názorov a skúseností jednotlivých európskych krajín, vďaka čomu vieme, čo robia kolegovia v zahraničí lepšie, vymieňame si názory, navzájom si pomáhame. Zisťujeme, že v niektorej krajine fungujú veci lepšie ako v inej, z čoho sa vieme poučiť a aplikovať nové poznatky a metódy, ktoré sú už zaužívané v iných európskych krajinách. Členom EQuiP sa môže stať každý lekár, a to nielen všeobecný, ale aj iný, ktorý má záujem o rozvoj, kvalitu a bezpečnosť pacientov, ale aj iný zdravotnícky pracovník, ktorý sa chce zlepšiť, alebo chce zlepšiť podmienky práce na Slovensku,“ hovorí o EQuiP jeho členka a delegátka MUDr. Mária Matusová.

EUROPREV (European Network for Prevention and Health Promotion in Family Medicine and General Practice)

EUROPREV je európska sieť pre prevenciu a podporu zdravia v rodinnom lekárstve a všeobecnom lekárstve. Bola spustená po prvom medzinárodnom stretnutí o prevencii a podpore zdravia v Európe, ktoré sa konalo v Santiagu de Compostela v Španielsku v novembri 1995. Jej cieľom je podporovať prevenciu chorôb založenú na dôkazoch a podporu zdravia vo všeobecnej praxi/rodinnom lekárstve v Európe. „EUROPREV je medzinárodná organizácia zastupujúca všeobecných lekárov v rámci celej Európy. Je to niečo podobné ako na Slovensku SSVPL. Hlavná myšlienka je zdieľanie informácií medzi všeobecnými lekármi, porovnávanie krajín so zámerom vytvoriť najlepší systém preventívnej starostlivosti pre ambulantný sektor. Výhodou je, že každý všeobecný lekár môže byť súčasťou tohto zoskupenia, môže chodiť na medzinárodné konferencie, získavať nové kontakty a porovnávať na medzinárodnej úrovni, ako je na tom on sám aj ako sme na tom ako krajina,“ vysvetľuje fungovanie EUROPREV MUDr. Jozef Čajka, člen a delegát EUROPREV na Slovensku.

EGPRN (European General Practice Research Network)

EGPRN je organizácia všeobecných lekárov a iných zdravotníckych odborníkov zapojených do výskumu v oblasti primárnej starostlivosti a rodinného lekárstva. Jej cieľom je poskytnúť vhodné prostredie na diskusiu a rozvoj výskumu v primárnej starostlivosti, podporovať a koordinovať nadnárodné štúdie, vymieňať si skúsenosti a rozvíjať overený vedecký základ pre všeobecnú prax. Okrem toho EGPRN tiež ponúka praktickým lekárom možnosť stretnúť sa so zahraničnými kolegami, čo podnecuje miestnu a medzinárodnú výskumnú spoluprácu. „Mala som možnosť zúčastniť sa európskeho kongresu WONCA a prišlo mi veľmi smutné, že Slováci neboli zaradení ani do jednej štúdie, či už európskej, alebo svetovej. Našla som si preto túto organizáciu, prihlásila som sa za člena a musím povedať, že sú v nej veľmi aktívni. Podporujú práve mladých praktikov, ktorým ponúkajú v rámci členského aj vzdelávanie v oblasti tvorby online štúdií, ktoré je veľmi kvalitné, a každý mesiac, dva dostávam ponuky na zaradenia sa do štúdie. Myslím si, že je to taký prvý a veľmi dobrý krok, aby sme aj my Slováci mohli naše dáta zverejniť, a tým prispieť k celoeurópskym dátam a ich riešeniu problémov v medicíne,“ hovorí o organizácii EGPRN jej členka MUDr. Ema Miznerová.

EURIPA (European Rural and Isolated Practitioners Association)

EURIPA je reprezentatívna organizácia založená rodinnými lekármi s cieľom riešiť potreby zdravia a pohody vidieckych komunít a profesionálne potreby tých, ktorí v týchto komunitách zabezpečujú zdravotnú starostlivosť. Predstavuje rastúcu sieť vidieckych odborníkov a organizácií v celej Európe, ktoré spolupracujú pri šírení osvedčených postupov a iniciovaní výskumu. EURIPA je súčasťou WONCA Europe a tiež Rural WONCA. „EURIPA je asociácia európskych vidieckych a  praktických lekárov, ktorej princípy sú partnerstvo, porozumenie, výskum, vývoj, vzdelávanie, informácie, technológie, inovácie, podpora zdravia a eliminácia nerovnosti v oblasti zdravia. EURIPA víta každého nového člena, nemusí byť vidieckym lekárom, stačí, ak sympatizuje s jej myšlienkami,“ hovorí MUDr. Beáta Blahová, PhD., členka International Advisory Board of EURIPA.

ĎAKUJEME NAŠIM PARTNEROM

DÔLEŽITÉ ODKAZY

wonca.net Global Family Doctor

woncaeurope.org World Organization of Family Doctor

ipccs.org European Primary Care Cardiovascular Society

sk.zdravita.com Združenie ambulantných lekárov

who.int World Health Organization

health.gov.sk Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

uvzsr.sk Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

udzs-sk.sk Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

sukl.sk Štátny ústav pre kontrolu liečiv