Usmernenie k umožneniu návratu, presunu a prijímania prijímateľov sociálnej služby

Pridané 26. júna 2020 | Článok -

Usmernenie k umožneniu návratu, presunu a prijímania prijímateľov sociálnej služby v zariadení s týždennou a celoročnou pobytovou formou od 3. júna / 8. júna /15. júna 2020

ÚVOD

Počas krízovej situácie spôsobenej šíriacim sa ochorením COVID-19, mnohým prijímateľov sociálnej služby (ďalej len „klienti“) v zariadení podmienenom odkázanosťou s týždennou a celoročnou pobytovou formou bolo na ich žiadosť alebo s ich súhlasom prerušené poskytovanie sociálnej služby, pričom im je počas celej doby poskytovaná starostlivosť zo strany rodiny v domácnosti.

Zároveň bolo možné prijímať nových klientov do pobytových zariadení podmienených odkázanosťou len pri bezodkladnej odkázanosti, po absolvovaní 14-dňovej preventívnej karantény a absolvovaní testu na COVID-19 s negatívnym výsledkom.

V nadväznosti na znižujúci sa nárast počtu osôb nakazených ochorením COVID-19 (a súčasne priaznivé výsledky pri testovaní prijímateľov pobytových zariadení sociálnych služieb tzv. rýchlotestami), a s tým súvisiace postupné uvoľňovanie prijatých opatrení, je možné pristúpiť k zmierňovaniu prijatých opatrení a povinnosti aj v oblasti sociálnych služieb, vrátanie umožnenia

 1. návratu klientov zariadení s týždennou pobytovou formou po pobyte v domácom prostredí od 3. júna 2020 s poskytovaním sociálnej služby aj počas víkendov a sviatkov,
 2. návratu klientov zariadení s celoročnou pobytovou formou po pobyte v domácom prostredí od 8. júna 2020,
 3. presunu klienta zariadenia s celoročnou pobytovou formou do iného zariadenia s celoročnou pobytovou formou od 8. júna 2020,
 4. poskytovania sociálnej služby v zariadení s týždennou pobytovou formou od 15. júna 2020,
 5. prijímania nových klientov do zariadenia podmieneného odkázanosťou s týždennou alebo celoročnou pobytovou formou od 15. júna 2020.

Toto usmernenie upravuje základné podmienky začatia poskytovania sociálnej služby klientom zariadení s týždennou a celoročnou pobytovou formou od 3. júna 2020 (15. júna 2020) a podmienky presunu klienta do iného zariadenia s celoročnou pobytovou formou od 15. júna 2020 pri dôslednom dodržiavaní hygienicko-epidemiologického režimu a opatrení za účelom zamedzenia šírenia ochorenia COVID-19, v súlade s bodom 1 písm. f) opatrenia ÚVZ. Toto usmernenie upravuje iba tie opatrenia, ktoré sú nad rámec bežného chodu zariadení. V prípade potreby poskytovateľ konzultuje organizačné postupy súvisiace s aktuálnymi hygienicko-epidemiologickými opatreniami ÚVZ SR, vydanými na zamedzenie šírenia ochorenia COVID- 19, s príslušným regionálnym ÚVZ.

Termín začiatku jednotlivých fáz, prípadne ich posun bude závisieť od aktuálnej epidemiologickej situácie a od rozhodnutia poskytovateľa sociálnych služieb na základe jeho možností (priestorových, materiálno-technických    a personálnych)    a dopytu    zo     strany    jeho     klientov    a záujemcov o poskytovanie sociálnej služby.

Konkrétne podmienky, pri dodržaní rámca určeného týmto usmernením, si poskytovatelia sociálnych služieb dočasne upravia vo vnútornom predpise, v závislosti od druhu sociálnej služby, cieľovej skupiny prijímateľov, ako aj priestorových, materiálno-technických a personálnych možností konkrétneho poskytovateľa (napr. zásady bezpečnosti a ochrany zdravia klientov a zamestnancov). O obsahu týchto podmienok budú informovaní zamestnanci, klienti (spôsobom pre nich zrozumiteľným), aj ich rodinní príslušníci.

A. PODMIENKY NÁVRATU KLIENTOV ZARIADENIA S TÝŽDENNOU POBYTOVOU FORMOU (OD 3. JÚNA/15. JÚNA):

Klientovi, ktorému bolo počas krízovej situácie prerušené poskytovanie sociálnej služby týždennou formou a v súčasnosti je mu starostlivosť poskytovaná rodinou v domácom prostredí, sa môže od 3. júna 2020 opätovne začať poskytovať sociálna služba v tomto zariadení, za týchto podmienok:

 • klient pri návrate, resp. pri príchode do zariadenia, resp. jeho zákonný zástupca/sprevádzajúca osoba klienta vyplní na účely poskytovania sociálnej služby v zariadení počas trvania mimoriadnej situácie v súvislosti s ochorením COVID- 19, čestné vyhlásenie o zdravotnom stave a cestovateľskej anamnéze klienta a osôb, s ktorými je v styku, ktorého vzor je uvedený v prílohe.
 • týždenná pobytová forma sociálnej služby v zariadení sa (dočasne v I. fáze) poskytuje aj počas víkendov a sviatkov, t.j. celoročne (v súlade s nariadením vlády SR č. 116/2020 Z. z.); návštevy a vychádzky budú povolené v súlade s plánom uvoľňovania opatrení pri poskytovaní sociálnych služieb.
 • ak ide o zariadenie, v ktorého priestoroch sa poskytuje sociálna služba aj iným klientom počas víkendov, resp. celoročnou pobytovou formou, odporúča sa organizovať poskytovanie sociálnej služby tak, aby klienti vracajúci sa do zariadenia neprichádzali do priameho kontaktu s klientmi, ktorým sa sociálna služba v zariadení poskytuje počas celej doby krízovej situácie.

V tretej fáze uvoľňovania od 15. júna je možne poskytovať týždennú formu pobytovej sociálnej služby len počas týždňa, t.j. služby sa neposkytuje cez víkendy a sviatky (ak sa poskytovateľ s klientom nedohodne inak).

B. PODMIENKY NÁVRATU, PRIJÍMANIA A PRESUNU KLIENTOV ZARIADENIA S CELOROČNOU POBYTOVOU FORMOU (OD 8. JÚNA/15. JÚNA):

Klientovi, ktorému bolo počas krízovej situácie prerušené poskytovanie sociálnej služby celoročnou pobytovou formou a v súčasnosti je mu starostlivosť poskytovaná rodinou v domácom prostredí,     a klientovi presúvanému z iného zariadenia sociálnych služieb sa môže od 8. júna 2020 (novému klientovi od 15. júna) začať poskytovať sociálna služba v zariadení s celoročnou pobytovou formou, ak klient pri návrate, resp. pri príchode do zariadenia, resp. jeho zákonný zástupca/sprevádzajúca osoba klienta vyplní na účely poskytovania sociálnej služby v zariadení počas trvania mimoriadnej situácie v súvislosti s ochorením COVID- 19, čestné vyhlásenie o zdravotnom stave a cestovateľskej anamnéze klienta a osôb, s ktorými je v styku, ktorého vzor je uvedený v prílohe.

Poskytovateľ  môže  požadovať   pri   návrate,   presune   a prijímaní   nového   klienta   potvrdenie  o bezinfekčnosti od ošetrujúceho lekára alebo test na Covid-19 s negatívnym výsledkom alebo preventívne oddeliť tohto klienta od ostatných prijímateľov na mieste podľa § 104a ods. 3 zákona   o sociálnych službách.

Príchod klientov do zariadenia s pobytovou formou:

Zariadenie je povinné pred/počas príchodu oboznámiť klientov, rodinných príslušníkov a pri

„presúvaných“ klientov aj sprevádzajúcich zamestnancov o

 • aktuálnych hygienicko-epidemiologických opatreniach v zariadení a celkovej organizácii chodu zariadenia,
 • povinnosti klienta, resp. zákonného zástupcu/rodinného príslušníka klienta vyplniť na účely poskytovania sociálnej  služby   v zariadení   počas   trvania   mimoriadnej   situácie   v súvislosti  s ochorením COVID- 19, čestné vyhlásenie o zdravotnom stave a cestovateľskej anamnéze klienta a osôb, s ktorými je v styku, ktorého vzor je uvedený v prílohe.

Ak je to možné, je potrebné, aby jedného klienta pri príchode do zariadenia sprevádzala iba jedna osoba (rodinný príslušník). Pre všetky osoby (okrem detí a klientov, u ktorých to vzhľadom na ich znevýhodnenie nie je možné alebo žiadúce) platí povinnosť zabezpečiť prekrytie horných dýchacích ciest (rúško, šál, šatka).

Poskytovateľ v závislosti od druhu cieľovej skupiny, možností a schopností klientov, ako i priestorových možností a opatrení určí, či bude umožnený vstup sprevádzajúcej osoby do vnútorných priestorov zariadenia, v opačnom prípade do vnútorných priestorov zariadenia nesmú vstúpiť ani sa v nich pohybovať sprevádzajúce osoby klientov.

Pri vstupe do  zariadenia  je  nutné  zmerať  bezkontaktným teplomerom teplotu  každého  klienta. V prípade zvýšenej teploty alebo príznakov respiračného ochorenia (zvýšená teplota –nad 37,2 °C /alebo v závislosti od zdravotného znevýhodnenia klienta, kašeľ, sekrécia z nosa) klienta, mu nebude umožnený vstup so zariadenia. Vstup do zariadenia bude tomuto klientovi opätovne umožnený až nasledujúci týždeň, po preukázaní bezinfekčnosti od jeho ošetrujúceho lekára.

Zariadenie je povinné zabezpečiť pri vstupe do zariadenia voľne dostupnú, na bezpečnom mieste umiestnenú, dezinfekciu rúk alebo jednorazové rukavice pre osoby vstupujúce do zariadenia (ak to poskytovateľ vo svojich dočasne platných prevádzkových podmienkach umožní).

Po príchode klienta (prípadne sprevádzajúcej osoby) do zariadenia je potrebné zabezpečiť hygienu rúk (u detí sú postačujúce bežné mydlá, nie je potrebné používanie dezinfekčných mydiel). Odporúča sa nepoužívať textilné uteráky, ale jednorazové papierové utierky.

Ak “vracajúci sa“ klienti neabsolvujú preventívne oddelenie od ostatných prijímateľov sociálnej služby, je potrebné 14 dní pravidelne sledovať zdravotný stav klientov so zameraním na príznaky respiračného ochorenia. V prípade vyskytnutia sa príznakov respiračného ochorenia alebo zvýšenej teploty klienta počas pobytu v zariadení, zamestnanci zariadenia okamžite izolujú klienta od ostatných klientov a postupujú v súlade s usmernením RÚVZ.

PREVENTÍVNE OPATRENIA POČAS PREVÁDZKY NA STRANE POSKYTOVATEĽOV A ZAMESTNANCOV POSKYTOVATEĽA:

 

Počas  trvania   mimoriadnej   situácie   sa   odporúča   preferovať   individuálnu   prácu   s klientmi   v zariadeniach, prípadne v menších  skupinách do  5 osôb,  ktorých  zloženie by sa nemalo meniť,     s odporúčaným odstupom min. 2 metre. Organizovať spoločenské akcie s účasťou cudzích osôb sa do ukončenia mimoriadnej situácie neodporúča (s výnimkou návštev).

Je potrebné preškoliť a viesť dokumentáciu o preškolení zamestnancov zariadenia o vydaných opatreniach príslušných orgánov verejného zdravotníctva na zamedzenie šírenia ochorenia COVID- 19, poznatkoch, všetkých preventívnych opatreniach, ktoré musí poznať a realizovať v praxi počas poskytovania sociálnej služby v zariadení každý zamestnanec.

Upraviť spôsob dezinfekcie a sanitácie priestorov v prevádzke (frekvenciu používaných čistiacich      a dezinfekčných prostriedkov, čistiacich pomôcok),  vedenia dokumentácie  o vykonávaní sanitácie  v prevádzke. Dôsledne vykonávať dezinfekciu plôch a priestorov na dennej báze  a povinne viesť      o tom dokumentáciu.

Je potrebné upraviť vo vnútorných predpisoch spôsob kontroly aktuálneho zdravotného stavu zamestnancov (meranie teploty bezkontaktným teplomerom pri príchode do zariadenia a počas dňa podľa potreby, v prípade zvýšenia teploty nad fyziologickú úroveň zostať doma najmenej 48h, oznámiť skutočnosť zamestnávateľovi, kontaktovať ošetrujúceho lekára.

Pokiaľ zamestnanec žije v spoločnej domácnosti s osobou chorou na COVID-19,  alebo podozrivou    z ochorenia COVID-19, alebo bol s takouto osobou v kontakte, alebo v jeho blízkej rodine, s ktorou je v styku, je niektorý príslušník rodiny v karanténe, bezodkladne oznámiť túto skutočnosť zamestnávateľovi.

Ak sa u zamestnanca zariadenia objavia príznaky nákazy ochorením COVID – 19 v priebehu jeho pracovného dňa, bezodkladne o tom informuje zamestnávateľa. Pri podozrení na ochorenie COVID 19 v zariadení, zariadenie postupuje podľa usmernenia miestne príslušného RÚVZ.

O podozrení na nákazu ochorením COVID-19 v zariadení zariadenie informuje príslušný RÚVZ tak, ako v prípade iných infekčných ochorení.

Poskytovateľ zabezpečí dôsledné dodržiavanie aktuálnych hygienicko-epidemiologických opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR, vydaných na zamedzenie šírenia ochorenia COVID- 19, hygienických odporúčaní a používanie osobných ochranných pomôcok.

Rešpektovať všeobecné zásady prevencie pred nákazou ochorením COVID- 19 zo strany zamestnancov zariadenia, vypracované v súlade s odporúčaniami Ministerstva zdravotníctva SR pre verejnosť, a to najmä:

 • Umývať si ruky často mydlom a teplou vodou po dobu 20 sekúnd. Ruky si utierať jednorazovou papierovou utierkou. Ak nie je k dispozícii mydlo a voda, je potrebné použiť dezinfekčný prostriedok na ruky na báze
 • Nedotýkať sa neumytými rukami očí, nosa i úst.
 • Zakrývať si nos a ústa pri kašlaní a kýchaní jednorazovou papierovou vreckovkou a následne je zahodiť do koša.
 • Vyhýbať sa blízkemu kontaktu s ľuďmi, ktorí javia príznaky respiračného
 • Podľa možností dodržiavať vzdialenosť najmenej dva metre medzi
 • Nechodiť do oblastí v vysokou koncentráciou ľudí.
 • V domácnosti dbať na zvýšenú dezinfekciu

Vypracoval: odbor sociálnych služieb v súčinnosti s odborom krízového manažmentu a bezpečnosti

Dátum: 8. júna 2020

Materiál bude pravidelne aktualizovaný

Príloha

STIAHNITE SI TO do počítača kliknutím na: čestné vyhlásenie_ZSS 

(súbor sa vám automaticky uloží do počítača).

ĎAKUJEME NAŠIM PARTNEROM

DÔLEŽITÉ ODKAZY

wonca.net Global Family Doctor

woncaeurope.org World Organization of Family Doctor

ipccs.org European Primary Care Cardiovascular Society

sk.zdravita.com Združenie ambulantných lekárov

who.int World Health Organization

health.gov.sk Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

uvzsr.sk Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

udzs-sk.sk Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

sukl.sk Štátny ústav pre kontrolu liečiv