Zabezpečenie ochrany klientov a personálu zariadení sociálnych služieb (ZSS) po I. vlne pandémie COVID-19

Pridané 26. júna 2020 | Článok -

Poskytovanie sociálnych služieb sa umožňuje za podmienok a v intervaloch určených Ministerstvom práce sociálnych vecí a rodiny SR v Pláne uvoľňovania opatrení v sociálnych službách v súvislosti s ochorením COVID-19.

Odporúčané opatrenia pri nástupe a pobyte klientov v ZSS

 1. Klient pri návrate, resp. pri prijímaní do ZSS, resp. jeho zákonný zástupca/sprevádzajúca osoba klienta vyplní čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti, resp. o zdravotnom stave a
  cestovateľskej anamnéze prijímateľa sociálnej služby vo vzťahu k ochoreniu COVID-19. (vzor vyhlásenia je uvedený v „Usmernení MPSVaR k umožneniu návratu, presunu a
  prijímania prijímateľov sociálnej služby v zariadení s týždennou a celoročnou pobytovou formou: https://www.employment.gov.sk/files/slovensky/rodina-socialna-pomoc/socialnesluzby/uvzsr/navrat_presun_prijimanie-klientov-do-zss-k-8-6-2020.pdf).
 2. Preventívne testovanie klientov na COVID-19 pred prijímaním do ZSS, ktorí sú liečení pre iné ochorenie ako COVID-19 nebude rutinne realizované, pokiaľ nie je dôvodné
  podozrenie, že klient podozrivý z nákazy, lebo bol v kontakte s laboratórne potvrdeným prípadu COVID-19, a je preto u neho indikované laboratórne vyšetrenie.
 3. Klienti by mali byť informovaní o koronavíruse SARS-CoV-2 a jeho šírení v populácii, ako aj možnostiach prevencie založenej na dodržiavaní osobnej a respiračnej hygieny, a význame sociálno-dištančných obmedzení.
 4. Odporúča sa sledovanie zdravotného stavu klientov so zameraním na príznaky ochorenia COVID-19 v úzkej koordinácii a spolupráci so VLD a sestrami.
 5. V prípade objavenia sa príznakov respiračného ochorenia alebo zvýšenej teploty klienta počas pobytu v zariadení, zamestnanci zariadenia okamžite izolujú klienta od ostatných klientov a v spolupráci s príslušným VLD a RÚVZ zabezpečia testovanie (výter z orofaryngu) na COVID-19.
 6. Epidemiologické vyšetrovanie zabezpečujú epidemiológovia príslušného RÚVZ vrátane stanovenia rozsahu testovania klientov na základe epidemiologickej anamnézy a
  prehodnotenia rizika ďalšieho možného šírenia ochorenia COVID-19 v ZSS.

V zariadeniach ZSS je dôležité naďalej dodržiavať hygienicko-epidemiologické opatrenia:

 1. Hygiena a dezinfekcia rúk klientov a personálu s použitím teplej vody a mydla, alebo alkoholového dezinfekčného prostriedku. Správne používať rukavice.
 2. Respiračná hygiena – dodržovanie správnych postupov pri kýchaní, kašľaní a rozprávaní. Používajú sa jednorazové papierové vreckovky, ktoré sa po použití odhadzujú do
  bezdotykového odpadkového koša. Nesiahať svojimi rukami na oči, tvár a ústa.
 3. Vhodné je dodržiavať vzdialenosť 2 metre od iných osôb v prevencii prenosu infekcie kvapôčkami.
 4. Pravidelné a účinné vetranie vnútorných priestorov.
 5. Pravidelné upratovanie a dekontaminácia vnútorného prostredia v zmysle dezinfekčného plánu prevádzkového poriadku zariadenia.
 6. Pravidelná dezinfekcia malých plôch a rizikových predmetov a nástrojov, s ktorými prichádza personál i klienti veľmi často do kontaktu (všetky kľučky, vypínače, telefóny,
  malé plochy, exponovaný nábytok najmä v spoločných priestoroch, a pod.). Používať dezinfekčné prostriedky s virucídnym účinkom.
 7. Izolácia klientov s príznakmi akútnej respiračnej infekcie.
 8. Pri používaní OOP klientami a OOPP zamestnancami ZSS sa postupuje v zmysle usmernenia MZ SR a MPSVaR SR za účelom ochrany pred COVID-19 pre používanie OOPP.

Izolácia/expektácia v prípade podozrenia z nákazy na COVID-19, podozrenia z ochorenia na COVID-19 alebo ochorenia na COVID-19

 1. Potrebné vyčleniť vhodné priestory pre izoláciu/expektáciu klientov z dôvodu:
  a. podozrenia z nákazy na COVID-19 na:
  i. zabezpečenie 14 dňovej karantény v prípade úzkeho kontaktu s chorým na COVID-19,
  ii. na zabezpečenie 14 dňovej karantény pre iné epidemiologické dôvody s rizikom prenosu COVID-19,
  b. podozrenia z ochorenia na COVID-19 na:
  i. diagnostiku, testovanie, potvrdenie alebo vylúčenie, a liečbu COVID-19,
  c. ochorenia na COVID-19 na:
  i. diagnostiku, testovanie, potvrdenie a liečbu COVID-19.
 2. Priestory sú viditeľne označené a neprístupné pre ďalších klientov, ktorí nepotrebujú izoláciu.

Odporúčania pre personál ZSS:

 1. Monitoring zdravotného stavu personálu prostredníctvom samo kontroly klinických prejavov (horúčka, kašeľ, dýchavičnosť, bolesti svalov a hlavy, strata chute a čuchu).
 2. Vylúčenie personálu z pracovného procesu pri zistení klinických príznakov s podozrením z ochorenia na COVID-19. V prípade potvrdenia COVID-19 zamestnanec po ukončení liečby môže nastúpiť do zamestnania po 2 negatívnych laboratórnych testoch, v zmysle aktuálneho usmernenia hlavného hygienika SR, v prípade dlhodobej pozitivity IgG postupovať v zmysle „Odporúčania hlavného hygienika SR pre kritériá uvoľnenia pacienta z izolácie v domácom prostredí po prekonanej infekcii COVID-19“.
 3. V prípade pozitívneho laboratórneho testu na COVID-19 bez klinických príznakov zamestnanec nastúpi na 14 dňovú izoláciu v domácom prostredí, po ukončení ktorej musí mať 2 negatívne výsledky testovania, resp. postupuje sa v zmysle aktuálneho usmernenia hlavného hygienika SR.
 4. V prípade pozitívneho laboratórneho testu na COVID-19 bez klinických príznakov a pri výskyte ochorenia COVID-19 v ZSS (liečba pacientov v ich prirodzenom prostredí – ZSS) zamestnanec nastúpi na karanténu a v prípade nedostatku zamestnancov je mu nariadená karanténa v určenom zariadení a ďalej pracuje v ZSS, monitoruje svoj zdravotný stav, o výsledku informuje svojho priameho nadriadeného pracovníka a v prípade klinických príznakov je vyradený z pracovného procesu.
 5. Návštevy klientov (aj na izbách) v ZSS sú povolené za podmienok uvedených v Opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/4593/2020 zo dňa 3.6.2020.
 6. Príjem nových klientov do ZSS nemôže byť viazaný na vyšetrenie testom PCR na prítomnosť SARS-CoV-2, ktorý v súčasnej epidemiologickej situácii nie je indikovaný, a ani karanténa resp., izolácia na 14 dní nie je odporúčaná, iba v špecifických vyššie popísaných prípadoch a to na odporúčanie RÚVZ.

Epidemiologické vyšetrenie a testovanie klientov a zamestnancov v prípade rozšírenia ochorenia COVID-19 v ZSS

 1. Epidemiologické vyšetrovanie zabezpečujú epidemiológovia územne príslušného RÚVZ vrátane rozsahu testovania klientov na základe epidemiologickej anamnézy a
  prehodnotenia rizika ďalšieho možného šírenia nákazy v ZSS.
 2. Odber biologického materiálu sa zabezpečuje v súčinnosti s VLD klienta s územne príslušným RÚVZ. Na základe výsledkov testovania sa pristupuje k nariadeniu príslušných protiepidemických opatrení vrátane karantény osôb podozrivých z nákazy. Epidemiologické vyšetrovanie sa vykonáva u klientov i personálu.
 3. Karanténa klientov je zabezpečovaná v priestoroch ZSS:
  a. v prípade malého počtu klientov podozrivých z nákazy vo vyčlenených priestoroch (izolačné/expektačné izby) ZSS,
  b. v prípade veľkého počtu podozrivých z nákazy sú izolované osoby, ktoré nie sú podozrivé z nákazy.
 4. Karanténa personálu je zabezpečovaná:

a) v individuálnom prípade v domácnosti podozrivého z nákazy, návrat možný po 2 negatívnych výsledkoch testovania v zmysle aktuálneho usmernenia hlavného hygienika SR, v prípade dlhodobej pozitivity IgG postupovať v zmysle „Odporúčania hlavného hygienika SR pre kritériá uvoľnenia pacienta z izolácie v domácom prostredí po prekonanej infekcii COVID-19“.
b) pri vyššom počte zamestnancov podozrivých z nákazy vo vyčlenenom zariadení pre karanténu s podmienkami návratu ako sú vyššie uvedené,
c)  alebo pri dostatočnom množstve vhodných izieb priamo v ZSS s podmienkami návratu ako sú vyššie uvedené.

5. Príjem nových klientov nie je povolený až do zániku ohniska nákazy.
6. Nariadené režimové opatrenia (hygienické a protiepidemické) sú vykonávané v určených intervaloch a kontrolované.
7. Počas trvania ohniska nákazy sa vykonáva priebežná a po ukončení ohniska záverečná ohnisková dezinfekcia.

Manipulácia s bielizňou a odpadmi

Pri manipulácii s bielizňou a manipulácii s odpadmi sa odporúča postupovať v súlade s metodikou pre nakladanie s odpadmi so zdravotníckych a podobných zariadení a v súlade
s vyhláškou MZ SR č. 553/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na prevádzku zdravotníckych zariadení z hľadiska ochrany zdravia.

Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD.
hlavný hygienik Slovenskej republiky

ĎAKUJEME NAŠIM PARTNEROM

DÔLEŽITÉ ODKAZY

wonca.net Global Family Doctor

woncaeurope.org World Organization of Family Doctor

ipccs.org European Primary Care Cardiovascular Society

sk.zdravita.com Združenie ambulantných lekárov

who.int World Health Organization

health.gov.sk Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

uvzsr.sk Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

udzs-sk.sk Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

sukl.sk Štátny ústav pre kontrolu liečiv