Usmernenie ohľadom posudzovania zdravotnej spôsobilosti zamestnancov na prácu počas krízovej situácie

Pridané 25. mája 2020 | Článok -

(stav do 20.5.2020 a zmeny od 21.5.2020)

Vážení kolegovia,

vzhľadom na krízovú situáciu by sme Vám touto cestou chceli ozrejmiť ako máte postupovať v prípade posudzovania zdravotnej spôsobilosti zamestnancov na prácu pri výkone lekárskej preventívnej prehliadky vo vzťahu k práci a to v rámci plnenia povinnosti v súvislosti s výkonom pracovnej zdravotnej služby.

Za bežných okolnosti platí, že poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý má oprávnenie na výkon pracovnej zdravotnej služby (ďalej v texte len ako „všeobecný lekár“) je povinný v rámci jej výkonu okrem iného posudzovať zdravotnú spôsobilosť zamestnancov na prácu. Vzhľadom na krízovú situáciu bola táto povinnosť v zákone č. 355/2007 Z. z. modifikovaná.

1/ Postup všeobecného lekára pri posudzovaní zdravotnej spôsobilosti do 20.5.2020

Do dňa 20.5.2020 všeobecní lekári, ako poskytovatelia pracovnej zdravotnej služby, ktorí sú držiteľmi oprávnenia na jej výkon vzhľadom na zmenu zákona nemohli počas trvania krízovej situácie (čo je aj núdzový stav) posudzovať zdravotnú spôsobilosť na prácu výkonom lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci.

Zákon v tomto období neumožňoval všeobecným lekárom posudzovať zdravotnú spôsobilosť zamestnancov v súvislosti s výkonom pracovnej zdravotnej služby ani na základe dohody so samotným zamestnávateľom či zamestnancom vzhľadom na nežiadúcu epidemiologickú situáciu.

2/ Postup všeobecného lekára pri posudzovaní zdravotnej spôsobilosti od 21.5.2020

Vzhľadom na priaznivú epidemiologická situáciu, zákonodarca opätovne modifikoval právnu úpravu povinností v súvislosti s výkonom pracovnej zdravotnej služby.

Momentálne v zásade aj naďalej platí, že počas krízovej situácie všeobecní lekári, ktorí majú oprávnenie na výkon pracovnej zdravotnej služby nevykonávajú posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu vo vzťahu k práci (pozri § 30a ods. 10 zákona 355/2007 Z.z.).

Rozdiel oproti situácii platnej do 20.05.2020 spočíva v tom, že od 21. 5. 2020 novela zákona č. 355/2007 Z. z.[1] umožnila, aby všeobecný lekár, ktorý má oprávnenie na výkon pracovnej zdravotnej služby aj v čase krízovej situácie posudzoval zdravotnú spôsobilosť na prácu vo vzťahu k práci v ambulancii ale len za predpokladu ak (§ 30a ods. 11):

  1. dôjde k vzájomnej dohode o realizácii úkonov pracovnej zdravotnej služby medzi

a) zamestnávateľom a všeobecným lekárom ako poskytovateľom pracovnej zdravotnej služby alebo

b) medzi zamestnávateľom a poskytovateľom ambulantnej zdravotnej starostlivosti,

2. existuje zdravotné riziko pri práci a zároveň,

3. musia byť dodržané všetky opatrenia na ochranu zdravia zamestnancov podľa aktuálnej epidemiologickej situácie (väčšinou sú uverejnené na webovom sídle ministerstva zdravotníctva).

Na to, aby poskytovateľ výkony pracovnej zdravotnej služby vykonal majú byť naplnené všetky tri podmienky.

Predovšetkým dávame do pozornosti, že zákon požaduje „dohodu medzi zamestnávateľom a poskytovateľom PZS“ pričom však bližšie neupravuje, či sa má jednať o dohodu písomnú alebo postačí dohoda ústna. Pre vyhnutie sa potenciálnych komplikácií Vám odporúčame, aby ste takúto dohodu mali podchytenú aspoň vo forme e-mailovej komunikácie.

3/ Je to Vaša možnosť nie povinnosť

Netreba opomenúť, že zákon posúdenie zdravotnej spôsobilosti počas krízovej situácie upravuje ako možnosť a nie povinnosť. To znamená, že ak všeobecný lekár (poskytovateľ pracovnej zdravotnej služby) odmietne posúdiť zdravotnú spôsobilosť na prácu zamestnanca, neporušuje zákon 355/2007 Z. z., pretože počas krízovej situácie to nie je jeho povinnosť ale možnosť. V podstate je to na úvahe samotného poskytovateľa pracovnej zdravotnej služby ako sa rozhodne.

4/ Odporúčanie

Pri rozhodovaní o tom, či vykonáte posúdenie alebo nie je potrebné brať do úvahy aj zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, ktorý posúdenie zdravotnej spôsobilosti v širšom význame považuje za poskytnutie zdravotnej starostlivosti.

Na poskytnutie zdravotnej starostlivosti má pacient (zamestnanec) právo a práve z toho dôvodu odporúčame zvážiť, či odmietnete posúdiť zdravotnú spôsobilosť zamestnanca a to aj napriek skutočnosti, že boli splnené  podmienky vymedzené v zákone č. 355/2007 Z. z..

Pri odmietnutí existuje riziko, že nespokojný zamestnanec („pacient“) podá podnet na príslušný orgán (zvyčajne VÚC) a to z toho dôvodu, že mu lekár odmietol poskytnúť zdravotnú starostlivosť.

Sme názoru, že takýto podnet by mal byť zo strany VÚC vyhodnotený ako neopodstatnený. Prešetrovanie sťažnosti Vás však môže v konečnom dôsledku  zaťažiť povinnosť odpovedať na prípadné dožiadanie zo strany VÚC, alebo urobiť iné úkony vyplývajúce z takejto situácie.

Preto odporúčame aby ste napriek tomu, že vykonanie úkonov pracovnej zdravotnej služby nie je počas trvania krízovej povinnosti Vašou povinnosťou (ak ste poskytovateľom PZS) vždy zvažovali aj ďalšie aspekty týkajúce sa odmietnutia vykonania vyšetrenia.

S pozdravom a úctou,

MUDr. Peter Makara

Prezident SSVPL

 

ĎAKUJEME NAŠIM PARTNEROM

DÔLEŽITÉ ODKAZY

wonca.net Global Family Doctor

woncaeurope.org World Organization of Family Doctor

ipccs.org European Primary Care Cardiovascular Society

sk.zdravita.com Združenie ambulantných lekárov

who.int World Health Organization

health.gov.sk Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

uvzsr.sk Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

udzs-sk.sk Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

sukl.sk Štátny ústav pre kontrolu liečiv