7. AKTUALIZOVANÉ usmernenie hlavného hygienika: COVID-19

Pridané 21. apríla 2020 | Článok -

Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2

(siedma aktualizácia)

Zmeny sú vyznačené modrou farbou.

Dokument si môžete stiahnuť do svojho počítača kliknutím sem: Usmernenie hlavného hygienika SR v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2_siedma aktualizácia

1. Charakteristika ochorenia

Akútny respiračný syndróm spôsobuje koronavírus SARS-CoV-2 z čeľade Coronaviridae, ktorý patrí medzi betakoronavírusy, kam sa zaraďujú aj koronavírusy SARS-CoV a MERSCoV, ale vykazuje od nich genetickú odlišnosť.

Ochorenie sa prejavuje najmä kašľom, dýchavičnosťou, telesnou teplotou nad 38 °C, zápalom pľúc a v prípade komplikácií môže skončiť úmrtím. Inkubačný čas je 2 až 14 dní. Koronavírus SARS-CoV-2 sa prenáša z človeka na človeka.

Aktuálna epidemiologická situácia vo výskyte ochorení COVID-19 je uvedená na webovej stránke https://www.ecdc.europa.eu/en/geographical-distribution-2019-ncov-cases.

2. Definícia prípadu

2.1 Suspektný prípad (osoba podozrivá z ochorenia) vyžadujúci si laboratórnu diagnostiku (nehlási sa na európskej úrovni) je:

 1. Pacient s akútnou infekciou dýchacích ciest (náhly nástup aspoň jedného z nasledujúcich symptómov: kašeľ, telesná teplota nad 38 °C, dýchavičnosť) a bez inej etiológie, ktorá by plne vysvetľovala klinický obraz a s anamnézou cestovania alebo pobytu v krajine/oblasti s lokálnym prenosom alebo prenosom v komunite* počas 14 dní pred objavením sa symptómov
  alebo
 2. pacient s akútnym respiračným ochorením, ktorý bol v posledných 14 dňoch pred objavením sa symptómov v úzkom kontakte s potvrdeným alebo pravdepodobným prípadom COVID-19
  alebo
 3. pacient so závažnou akútnou respiračnou infekciou (horúčka a aspoň jeden príznak respiračného ochorenia (napr. kašeľ, horúčka, dýchavičnosť) a vyžadujúci hospitalizáciu (SARI) a bez ďalšej etiológie, ktorá by plne vysvetľovala klinický obraz * podľa klasifikácie WHO denné aktualizované hlásenia o výskyte ochorenia (COVID-2019) na https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports/
  alebo
 4. pacient, ktorý je v domácej izolácii, u ktorého pretrváva telesná teplota nad 38 °C štyri a viac dni a nemá cestovateľskú anamnézu ani nebol v úzkom kontakte s potvrdeným alebo pravdepodobným prípadom COVID-19
  alebo
 5. pacient, ktorý je v domácej izolácii a má príznaky respiračného ochorenia a vek nad 65 rokov.

Po hlásení lokálneho prenosu alebo prenosu v komunite v krajine alebo oblasti sa za suspektné prípady považujú všetci pacienti, ktorí majú príznaky akútnej respiračnej infekcie potvrdené VLD / VLDD alebo na APS (Ambulancia pohotovostnej služby).

Pravdepodobný prípad

Podozrenie na prípad, u ktorého je testovanie na vírus spôsobujúci ochorenie COVID-19 nejednoznačné (podľa výsledkov testov oznámených laboratóriom), alebo u ktorého bolo testovanie na pan-koronavírusové ochorenia pozitívne.

Potvrdený prípad

Osoba s laboratórnym potvrdením vírusu spôsobujúceho ochorenie COVID-19, bez ohľadu na klinické príznaky a symptómy.

3. Definícia osôb v kontakte (osôb podozrivých z nákazy)

Za osobu v kontakte sa považuje osoba bez symptómov ochorenia, ktorá bola alebo mohla byť v kontakte s pravdepodobným alebo potvrdeným prípadom ochorenia COVID-19. Miera rizika infekcie závisí od úrovne expozície.

3.1 Osoba v úzkom kontakte (vysoké riziko expozície):

Za osobu v úzkom kontakte s pravdepodobným alebo potvrdeným prípadom ochorenia COVID-19 sa považuje:

 • Osoba žijúca v rovnakej domácnosti ako prípad s ochorením COVID-19.
 • Osoba, ktorá bola v priamom fyzickom kontakte s prípadom ochorenia COVID-19 (napr. podaním rúk).
 • Osoba, ktorá má nechránený priamy kontakt s infekčnými sekrétmi osoby s ochorením COVID-19 (napr. kašlaním, dotykom použitých papierových vreckoviek).
 • Osoba, ktorá mala úzky kontakt s prípadom COVID-19 do 2 metrov a dlhší ako 15 minút.
 • Osoba, ktorá bola v uzavretom priestore (napr. učebňa, zasadacia miestnosť, čakáreň atď.) s prípadom COVID-19 najmenej 15 minút a vo vzdialenosti menšej ako 2 metre.
 • Zdravotnícky pracovník alebo iná osoba poskytujúca priamu starostlivosť o prípad COVID19 alebo laboratórni pracovníci, ktorí manipulujú so vzorkami prípadu COVID-19 bez odporúčaných OOPP alebo s možným porušením OOPP.
 • Osoba v lietadle sediaca v rámci dvoch sedadiel (v ľubovoľnom smere) od prípadu COVID-19, spolucestujúci alebo osoby poskytujúce starostlivosť a členovia posádky slúžiaci v časti lietadla, v ktorej sedel prípad (ak je závažnosť príznakov alebo pohyb prípadu naznačuje rozsiahlejšiu expozíciu, cestujúci sediaci v celej časti alebo všetci cestujúci v lietadle sa môžu považovať za osoby v úzkom kontakte).

3.2 Osoba v bežnom kontakte (nízke riziko expozície):

Za osobu v bežnom kontakte s pravdepodobným alebo potvrdeným prípadom ochorenia COVID-19 sa považuje:

 • osoba, ktorá bola v uzavretom priestore s prípadom COVID-19 menej ako 15 minút alebo bola vzdialená viac ako 2 metre,
 • osoba, ktorá bola v priamom kontakte (tvárou v tvár) s prípadom COVID-19 menej ako 15 minút a bola vzdialená menej ako 2 metre,
 • osoba, ktorá cestovala spolu s prípadom COVID-19 akýmkoľvek spôsobom prepravy.

3.3 Kritériá laboratórneho testovania osôb:

Každá osoba, ktorá spĺňa kritériá suspektného prípadu, by mala byť laboratórne vyšetrená na koronavírus SARS-CoV-2 ako súčasť aktívneho vyhľadávania prípadu. Špecifické skupiny indikované na testovanie podrobnejšie určuje klinický protokol pre testovanie vydaný Národným Krízovým klinickým tímom (NaKriKT) na webovej stránke MZSR a www.standardnepostupy.sk.

4. Pravdepodobné miesta zistenia suspektného, pravdepodobného alebo potvrdeného prípadu ochorenia COVID-19:

4.1 Ambulancia všeobecného lekára, centrálne prijímacie oddelenie (CPO), iné oddelenia zdravotníckeho zariadenia rezortu zdravotníctva, zdravotnícke zariadenia iných rezortov

Všeobecný lekár, lekár CPO, resp. lekár iného oddelenia (ďalej len „lekár“) na základe pozitívnych, klinických a anamnestických epidemiologických údajov vysloví podozrenie z ochorenia COVID-19:

 • poskytne pacientovi tvárovú rúšku, ak je potrebné, poskytne pacientovi prostriedky na dodržiavanie respiračnej hygieny (papierové vreckovky) a zabezpečí ich bezpečnú likvidáciu, izoluje pacienta od ostatných pacientov v čakárni, vyšetrí pacienta v samostatnej miestnosti, pri vyšetrovaní používa OOPP podľa prílohy č. 4 bod 1.3. Po odoslaní pacienta vykoná dezinfekciu povrchov virucídnymi dezinfekčnými prostriedkami.
 • lekár kontaktuje Krajské operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby (KOS ZZS) za účelom odoslania pacienta na územne príslušné infektologické pracovisko,
 • hlási telefonicky výskyt takéhoto podozrenia z ochorenia COVID-19 regionálnemu hygienikovi územne príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) za účelom epidemiologického vyšetrovania a zabezpečenia kontaktov.

KOS ZZS:

 • oznámi telefonicky transport osoby podozrivej z ochorenia COVID-19 príslušnému infektologickému pracovisku,
 • zabezpečí transport prostredníctvom poskytovateľa záchrannej zdravotnej služby.

Poskytovateľ záchrannej zdravotnej služby:

– preberie pacienta,
– skontroluje resp. poskytne pacientovi tvárovú rúšku, ak je potrebné poskytne pacientovi prostriedky na dodržiavanie respiračnej hygieny a zabezpečí ich bezpečnú likvidáciu,
– pri transporte pacienta personál dodržiava štandardné bezpečnostné opatrenia, používa OOPP podľa prílohy č. 4 bod 1.2. Po odovzdaní pacienta vykoná dezinfekciu povrchov vozidla virucídnymi dezinfekčnými prostriedkami.
ak odoberá klinickú vzorku od pacienta v domácej izolácii personál dodržiava štandardné bezpečnostné opatrenia a používa OOPP podľa prílohy č. 4 bod 1.1.

Pri podozrení na akútny respiračný syndróm spôsobený koronavírusom SARS-CoV-2 poskytovanie ústavnej zdravotnej starostlivosti zabezpečujú zdravotnícke zariadenia uvedené v prílohe 1.

Infektologické pracovisko:

 • umiestni pacienta vo vyčlenenej izbe/expektačnej miestnosti a poskytne mu zdravotnú starostlivosť,
 • lekár infektologického pracoviska po dôkladnom zhodnotení klinických a epidemiologických údajov vysloví dôvodné podozrenie z ochorenia COVID-19 a
  rozhodne o potrebe vykonania laboratórnej diagnostiky,
 • zabezpečí transport biologického materiálu podľa prílohy 6,
 • pri vyšetrovaní dodržiava štandardné bezpečnostné opatrenia a používa OOPP podľa prílohy č. 4 bod 1.3. na dezinfekciu používa prostriedky s plným virucídnym účinkom),
 • pri vykonávaní postupov vytvárajúcich aerosól (tracheálna intubácia, bronchoalveolárny výplach a iné diagnostické postupy dýchacích ciest) používa OOPP podľa prílohy č. 4 bod 1.1,
 • dopravu pacientov po prepustení z hospitalizácie a pacientov, ktorí boli vyšetrení ale neboli hospitalizovaní, zabezpečuje zariadenie ústavnej zdravotnej starostlivosti prostredníctvom poskytovateľov dopravnej zdravotnej služby (DZS). Pri transporte používa OOPP podľa prílohy č. 4 bod 1.2. Pacient má chirurgické rúško a rukavice.

Územne príslušný regionálny hygienik RÚVZ podľa miesta zistenia nákazy:

 • zabezpečí epidemiologické vyšetrovanie a identifikáciu, zoznam kontaktov a klasifikáciu kontaktov, ktorí boli vystavení vysokému riziku expozície (blízky kontakt) alebo nízkemu riziku expozície (bežný kontakt),
 • zabezpečí nariadenie a vykonávanie protiepidemických opatrení u týchto osôb (viď časť 6. Protiepidemické opatrenia pre osoby v kontakte s prípadom COVID-19),
 • oznámi vzniknutú udalosť a vykonané opatrenia hlavnému hygienikovi Slovenskej republiky.

4.2 Miesta vstupu podľa medzinárodných zdravotných predpisov (IHR, WHO) – Letisko M. R. Štefánika v Bratislave, Cestný hraničný priechod Vyšné Nemecké, Železničná stanica Čierna nad Tisou.

Ak sa zistí suspektný, pravdepodobný alebo potvrdený prípad ochorenia COVID-19 na miestach vstupu do SR:

 • zodpovedná osoba (vedúci zmeny, službukonajúca osoba a pod.) zistí prvotné anamnestické epidemiologické údaje od takejto osoby a ihneď získané údaje oznámi príslušnému regionálnemu hygienikovi rezortu,
 • zodpovedná osoba poskytne pacientovi tvárovú rúšku, ak je potrebné, poskytne pacientovi prostriedky na dodržiavanie respiračnej hygieny a zabezpečí ich bezpečnú likvidáciu. Oddelí pacienta od ostatných osôb v priestore do prevzatia pacienta na transport na infektologické pracovisko. Po odoslaní pacienta vykoná dezinfekciu povrchov virucídnymi dezinfekčnými prostriedkami.

Príslušný regionálny hygienik rezortu:

 • ak príslušný regionálny hygienik rezortu potvrdí podozrenie z ochorenia COVID-19, kontaktuje KOS ZZS za účelom odoslania pacienta na príslušné infektologické pracovisko, ktoré zabezpečí transport prostredníctvom poskytovateľa záchrannej zdravotnej služby na územne príslušné infektologické pracovisko,
 • informuje o situácii vedúceho hygienika rezortu,
 • informuje o situácii regionálneho hygienika územne príslušného RÚVZ podľa miesta zistenia nákazy.

KOS ZZS:

 • preverí prostredníctvom telefonickej komunikácie a zodpovedaním relevantných otázok prvotné klinické a anamnestické epidemiologické údaje,
 • pri potvrdení na podozrenie z ochorenia COVID-19 príslušným regionálnym hygienikom rezortu zabezpečí transport osoby prostredníctvom poskytovateľa záchrannej zdravotnej služby na územné príslušné pracovisko,
 • oznámi telefonicky transport pacienta príslušnému infektologickému pracovisku.

Postup poskytovateľa ZZS je rovnaký ako v bode 4.1.
Postup infektologického pracoviska je rovnaký ako v bode 4.1.
Postup regionálneho hygienika územne príslušného RÚVZ je rovnaký ako v bode 4.1.
Postup pri prechode hraníc pacientov na pokračujúcej plánovanej alebo nevyhnutnej novej protokolárnej liečbe z dôvodu onkologického alebo iného život limitujúceho alebo vzácneho ochorenia je uvedený v časti 4.7.

4.3 Zariadenia rezortov vnútra, obrany a dopravy a výstavby

 • Ak zodpovedná osoba zariadenia (lekár, správca, vedúci, službukonajúca osoba a pod.) prostredníctvom ústnej komunikácie a zodpovedaním relevantných otázok zistí od osoby prvotné anamnestické epidemiologické údaje, ktoré smerujú k vzniku podozrenia z ochorenia COVID-19, získané údaje ihneď oznámi príslušnému regionálnemu hygienikovi rezortu.
 • Zodpovedná osoba poskytne pacientovi tvárovú rúšku, ak je potrebné poskytne pacientovi prostriedky na dodržiavanie respiračnej hygieny a zabezpečí ich bezpečnú likvidáciu. Po odoslaní pacienta vykoná dezinfekciu povrchov virucídnymi dezinfekčnými prostriedkami.

Príslušný regionálny hygienik rezortu:

 • ak potvrdí podozrenie z ochorenia COVID-19, kontaktuje KOS ZZS, ktoré v prípade potreby (postup ako v časti 4.4.) zabezpečí transport prostredníctvom poskytovateľa záchrannej zdravotnej služby na územne príslušné infektologické pracovisko,
 • nariadi zodpovednej osobe zariadenia spracovať zoznam kontaktov a klasifikáciu kontaktov, ktorí boli v úzkom kontakte alebo bežnom kontakte,
 • zabezpečí nariadenie a vykonávanie protiepidemických opatrení u týchto osôb (viď časť: Protiepidemické opatrenia pre osoby v kontakte s prípadom COVID-19),
 • oznámi vzniknutú udalosť a vykonané opatrenia vedúcemu hygienikovi rezortu. Zásady pre zariadenia poskytujúce ubytovanie osôb v karanténe v súvislosti s výskytom ochorenia COVID-19 a Algoritmus pre osoby prichádzajúce zo zahraničia umiestnené v karanténnych zariadeniach sú uvedené v prílohe 11.

4.4 Domácnosť a iné zariadenia

Ak KOZ ZZS prijme na tiesňovej linke od volajúceho požiadavku na poskytnutie neodkladnej starostlivosti osobe s klinickými príznakmi ochorenia COVID-19:

 • preverí prostredníctvom telefonickej komunikácie a zodpovedaním relevantných otázok prvotné klinické a anamnestické epidemiologické údaje,
 • telesná teplota vyššia ako 38 °C a dýchavičnosť je rozhodujúcim faktorom pre transport pacienta s podozrením na ochorenie COVID-19 na infektologické pracovisko,
 • pacient s pozitívnou cestovateľskou anamnézou a symptómami akútneho respiračného ochorenia, ktorý má telesnú teplotu nižšiu ako 38 °C, zostáva v domácej izolácii. Lekár operátor KOS ZZS poučí pacienta a odporučí mu symptomatickú liečbu. Pacient o svojom zdravotnom stave telefonicky informuje svojho ošetrujúceho lekára,
 • hlási telefonicky výskyt takéhoto podozrenia z ochorenia COVID-19 regionálnemu hygienikovi územne príslušného RÚVZ za účelom epidemiologického vyšetrovania a zabezpečenia kontaktov,
 • pacient v prípade zhoršenia zdravotného stavu spojeného so vzostupom telesnej teploty nad 38 °C telefonicky kontaktuje svojho ošetrujúceho lekára alebo KOZ ZZS. Lekár operátor KOS ZZS po konzultácii s infektológom príslušného infektologického pracoviska rozhodne o prípadnej hospitalizácii,
 • KOS ZZS oznámi telefonicky transport pacienta príslušnému infektologickému pracovisku a RÚVZ; KOS ZZS zabezpečí transport osoby prostredníctvom poskytovateľa záchrannej zdravotnej služby. Infektologické pracovisko zabezpečí u pacienta odber klinických vzoriek na laboratórnu diagnostiku. Na žiadanku na vyšetrenie vzorky sa požaduje uviesť meno, priezvisko, rodné číslo, bydlisko, dátum a čas odberu vzorky, cestovateľskú anamnézu,
 • pacient môže v nasledovných indikovaných prípadoch opustiť karanténu na nevyhnutne dlhý čas spojený s:
  • nevyhnutným zubným ošetrením,
  • nevyhnutným gynekologickým vyšetrením,
  • nevyhnutnej kontrole indikovanej lekárom pri zlomenine alebo po operačnom zákroku,
  • podaní nevyhnutnej plánovanej alebo akútnej liečby na špecializovanom pracovisku napr. onkologická liečba,
  • za účelom odberu biologického materiálu na mobilné odberové miesto (MOM),
  • Ak sa pacient môže dopraviť osobným motorovým vozidlom na MOM a jeho stav nevyžaduje lekárske vyšetrenie alebo hospitalizáciu, je možné, aby prišiel na odber klinickej vzorky na MOM. Toto testovanie musí byť vopred dohodnuté cez Call centrum NCZI a musí mu o tom byť zaslaná SMS správa alebo email vystavením COVID-PASS; pacient môže prichádzať na základe pozvánky epidemiológa, infektológa, iného odborného alebo všeobecného lekára.
 • Ak pacient nemá možnosť sa osobným motorovým vozidlom dopraviť na MOM a jeho stav nevyžaduje lekárske vyšetrenie alebo hospitalizáciu, telefonicky kontaktuje KOS ZZS za účelom zabezpečenia odberu klinickej vzorky v domácom prostredí.

Postup poskytovateľa ZZS je rovnaký ako v bode 4.1.
Postup infektologického pracoviska je rovnaký ako v bode 4.1.
Postup územne príslušného regionálneho hygienika je rovnaký ako v bode 4.1.

4.5 Mobilné odberové miesto

Zriadenie mobilného odberového miesta (MOM) v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 bude upravené legislatívnym predpisom Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky. Zoznam MOM bude denne aktualizovaný a uvedený na internetovej stránke https://www.health.gov.sk/Clanok?Hlavna-sprava-COVID-19.

4.6 Klinické lôžkové pracoviská

Klinickí lekári pri diferenciálnej diagnostike zvážia u pacientov s vírusovou pneumóniou, pneumóniou nejasnej etiológie alebo závažnou respiračnou infekciou prijatou do nemocnice laboratórne vyšetrenie na prítomnosť koronavírusu SARS-CoV-2. Vhodné je odobrať vzorky dolných a horných dýchacích ciest: bronchoalveolárna laváž, endotracheálny aspirát, vykašľaný hlien, nazofaryngeálny ster, orofaryngeálny ster, nazofaryngeálny aspirát alebo nosné
výplachy. Klinický protokol o operačných a intervenčných výkonoch v období COVID-19 v SR je uvedený na webovej stránke https://www.standardnepostupy.sk/postupy-pre-nemocnice/

4.7 Postup pri prechode hraníc pacientov na pokračujúcej plánovanej alebo nevyhnutnej novej protokolárnej liečbe z dôvodu onkologického alebo iného život limitujúceho alebo vzácneho ochorenia

Osobe, ktorej sa má poskytnúť plánovaná a pokračujúca zdravotná starostlivosť v zahraničí (mimo územia Slovenskej republiky), resp. jej zákonnému zástupcovi, opatrovníkovi, poručníkovi, inej fyzickej osobe ako rodičovi, ktoré má maloleté dieťa zverené do osobnej starostlivosti, osobe, ktorá má dieťa v náhradnej osobnej starostlivosti, osobe, ktorá má dieťa v pestúnskej starostlivosti, osobe, ktorá má záujem stať sa pestúnom a má dieťa dočasne zverené
do starostlivosti, budúcemu osvojiteľovi, osobe, ktorá má dieťa zverené podľa osobitných predpisov (§ 103 zákona č. 36/2005 Z. z.) alebo štatutárnemu zástupcovi zariadenia, v ktorom sa vykonáva rozhodnutie súdu o nariadení ústavnej starostlivosti, rozhodnutie súdu o uložení neodkladného opatrenia, rozhodnutie súdu o nariadení výchovného opatrenia alebo rozhodnutie súdu o uložení ochrannej výchovy (§ 365 a § 367 zákona č. 161/2015 Z. z.), ak osoba, ktorej sa má zdravotná starostlivosť poskytnúť, je maloleté dieťa, osoba pozbavená spôsobilosti na právne úkony alebo osoba s obmedzenou spôsobilosťou na právne úkony a vhodným spôsobom aj osoba nespôsobilá dať informovaný súhlas, môže vstúpiť na územie mimo Slovenskej republiky po preukázaní písomného alebo elektronického pozvania na podanie liečby alebo kontrolu resp. lekárskej správy s uvedením dátumu podania alebo nevyhnutnej kontroly.

Údaje o plánovanej liečbe (t. j. plánovanom vycestovaní) a o návrate zo zahraničia z vyššie uvedených dôvodov plánovanej alebo pokračujúcej liečby alebo kontroly musia byť zaznamenané pred a po návrate online v registračnom formulári na www.standardnepostupy.sk najneskôr 24 hod. pred plánovaným vycestovaním a bezodkladne po návrate do Slovenskej republiky.

Po návrate do Slovenskej republiky (po opätovnom vstupe na územie Slovenskej republiky) sa osobám odporúča izolácia v domácom prostredí. Túto skutočnosť oznámia telefonicky alebo elektronicky poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo alebo pediatria, s ktorým má uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti alebo lekárovi samosprávneho kraja.

5. Prevádzkové opatrenia zdravotníckeho zariadenia (ZZ) ústavnej zdravotnej starostlivosti pri pandémii COVID-19

 • vypracovanie, prípadne aktualizácia pandemického plánu a prevádzkových opatrení a postupov počas pandémie COVID-19,
 • vyškolenie tímov v súlade s pandemickým plánom
 • sledovanie informácií, usmernení, rozhodnutí a pokynov Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, príslušných regionálnych úradov verejného zdravotníctva, pokynov a opatrení Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky a samosprávy, prípadne iných orgánov štátnej správy,
 • triedenie pacientov pred vstupom do ZZ a odklonom osoby s podozrením na COVID-19 do určených priestorov,
 • zabezpečenie vizuálnych a textových informácií pri vstupe do ZZ s jasnými pokynmi pre osoby s podozrením na ochorenie COVID-19, zreteľne umiestnenými na viditeľných miestach tak, aby od vstupu do zariadenia nedochádzalo ku kríženiu trás a styku pacientov s COVID-19 s inými osobami,
 • vyčlenenie a označenie osobitne vyhradených priestorov čakární pre osoby s podozrením na COVID-19 čakajúcich na vyšetrenie, výsledky vyšetrení, prípadne rozhodnutie o ďalšom postupe,
 • vyčlenenie hygienických priestorov pre osoby s COVID-19, oddelených od priestorov pre ostatných pacientov,
 • zabezpečenie ochranných rúšok pre osoby s podozrením na COVID-19, ktoré si pacienti nasadia už pri vstupe do ZZ s cieľom znížiť šírenie virulentných častíc do okolia, s poučením o ich použití a dezinfekcii rúk v súlade s usmerneniami hlavného hygienika Slovenskej republiky,
 • zabezpečenie dezinfekcie rúk v priestoroch čakární,
 • vyčlenenie a reprofilizácia lôžkových oddelení určených pre pacientov s ľahším priebehom COVID-19,
 • vyčlenenie samostatnej lôžkovej kapacity intenzívnej starostlivosti určenej pre pacientov COVID-19, v optimálnom prípade s možnosťou filtra pre personál (v prípade nevyhnutnej reprofilizácie vhodné umiestniť do priestorov operačných sál, prípadne priestorov pooperačnej starostlivosti), kde je zabezpečená prítomnosť inštalácií dostatočného množstva elektrických zásuviek, prívodu medicinálnych plynov, vzduchotechniky s antibakteriálnou filtráciou a možnosti adekvátnej dekontaminácie,
 • vyčlenenie nevyhnutnej prístrojovej techniky, ktorá bude výhradne pre pacientov s ochorením COVID-19 (napríklad pojazdný RTG prístroj, EKG prístroj, odsávačky, USG prístroje atď.) aby nedošlo k potencionálnemu prenosu ochorenia COVID-19 používaním identickej prístrojovej techniky pre neinfekčných pacientov,
 • zabezpečenie adekvátnej dekontaminácie priestorov, prístrojovej techniky, materiálov, ktoré prišli do kontaktu s osobou s podozrením na COVID-19 prípadne s potvrdeným prípadom,
 • obmedzenie prípadne pozastavenie plánovaných operačných zdravotných výkonov, plánovaných hospitalizácií alebo odkladných diagnostických výkonov, u pacientov, ktorí nevyžadujú neodkladnú zdravotnú starostlivosť v záujme zníženia prevádzkového, materiálneho a personálneho zaťaženia zdravotníckeho zariadenia, ktoré by mohlo obmedziť poskytovanie neodkladnej zdravotnej starostlivosti. Informácie o ich zrušení je potrebné zverejniť na internetovej stránke ZZ, prípadne inými formami masovej komunikácie (SMS, push notifikácie, sociálne siete, masmédiá).

6. Protiepidemické opatrenia pre osoby v kontakte s ochorením COVID-19

Protiepidemické opatrenia pre osoby v kontakte s ochorením COVID-19 sú založené na najnovších dostupných znalostiach:

 • inkubačný čas ochorenia COVID-19 je 2-14 dní,
 • medián inkubačného času je 5-6 dní,
 • za najviac infekčnú sa považuje osoba s prítomnými klinickými príznakmi,
 • predpokladá sa, že osoba je infekčná ešte pred nástupom prvých príznakov,
 • predpokladá sa, že prenos sa uskutočňuje najmä vzdušnou cestou,
 • fekálno-orálny prenos nie je vylúčený,
 • na základe dostupných informácií sa predpokladá nozokomiálne šírenie ochorenia COVID19 v zdravotníckych zariadeniach, kde je potrebné dodržiavať ďalšie protiepidemické opatrenia pre zdravotníckych pracovníkov.

6.1. Protiepidemické opatrenia vykonávané u osôb v úzkom kontakte:

 • dĺžka trvania protiepidemických karanténnych opatrení (lekársky dohľad, zvýšený zdravotný dozor, karanténa) je 14 dní od ostatného kontaktu s ochorením COVID-19 a nariaďuje ich príslušný RÚVZ,
 • nariadenie denné sledovania príznakov typických pre ochorenie COVID-19 (náhly nástup aspoň jedného z týchto príznakov: kašeľ, dýchavičnosť, horúčka),
 • zákaz sociálnych kontaktov (napr. návšteva kina, spoločenských a hromadných podujatí),
 • zákaz cestovania,
 • izolácia v domácom alebo nemocničnom prostredí podľa individuálneho posúdenia typu domácnosti (možnosť zdržiavania sa v samostatnej izbe, prítomnosť osôb s rizikovými faktormi pre akviráciu infekcie), schopnosť dodržiavať režimové opatrenia a pod.,
 • obmedzenie pracovnej činnosti, návštevy školy,
 • v prípade objavenia sa príznakov okamžité telefonické hlásenie ošetrujúcemu lekárovi a územne príslušnému regionálnemu hygienikovi, následne sa postupuje podľa bodu 4.1. Nariadenie protiepidemických karanténnych opatrení je možné vykonať podľa epidemiologickej situácie:
 • zápisnicou o epidemiologickom vyšetrovaní. Tento dokument je určený pre osoby, ktoré prišli do kontaktu (v zdravotníckom zaradení, v inom spoločnom priestore) s osobou podozrivou z ochorenia COVID-19. Táto zápisnica z dôvodu rýchleho a efektívneho zvládnutia epidemiologickej situácie nahrádza rozhodnutie RÚVZ podľa § 12 ods. 2 písm. f) zákona č. 355/2007 Z. z. o nariadení izolácie v domácom prostredí alebo zdravotníckom zariadení. Zamestnanec odboru/oddelenia epidemiológie RÚVZ vystaví zápisnicu o epidemiologickom vyšetrovaní a odošle túto zápisnicu príslušnému všeobecnému lekárovi, ktorý vystaví pre sociálnu poisťovňu doklad o dočasnej práceneschopnosti z dôvodu karantény osoby v úzkom kontakte. Všeobecný lekár si jedno vyhotovenie zápisnice uschová pre prípad kontroly sociálnou poisťovňou,
 • rozhodnutím podľa § 12 zákona č. 355/2007 Z. z. o nariadení karanténnych opatrení účastníkovi konania. Ak je účastník konania cudzinec a neovláda slovenský jazyk, RÚVZ mu vydá rozhodnutie aj v anglickom jazyku. Takéto rozhodnutie má pre účastníka konania informatívny charakter, t. j. regionálny hygienik ho nepodpisuje a nepečiatkuje pečiatkou so štátnym znakom. Takéto rozhodnutie je potrebné spolu s rozhodnutím v štátnom jazyku odovzdať účastníkovi konania.

6.2. Protiepidemické opatrenia vykonávané u osôb v bežnom kontakte:

 • pri bežnom kontakte sa osoba sama sleduje 14 dní od ostatného kontaktu s prípadom ochorenia COVID-19,
 • osoba sama sleduje vznik klinických príznakov typických pre ochorenie COVID-19 (náhly nástup aspoň jedného z týchto príznakov: kašeľ, dýchavičnosť, horúčka),
 • v prípade objavenia sa príznakov okamžite telefonicky kontaktuje ošetrujúceho lekára, ktorý následne postupuje podľa bodu 4.1.

Algoritmus protiepidemických opatrení pre osoby v kontakte s prípadom ochorenia COVID-19 je uvedený v prílohe 2.

6.3. Zdravotnícki pracovníci s profesionálnou expozíciou

Zdravotnícki pracovníci, ktorí sa starajú o pacientov s ochorením COVID-19 v nemocniciach, sú zamestnávateľom zaregistrovaní a monitorovaní v súlade s postupmi ochrany zdravia pri práci (vedie sa registrácia zdravotníckych pracovníkov v expozícii, vykonáva sa monitoring klinických príznakov a v prípade príznakov sa vykoná izolácia a laboratórna diagnostika).

U zdravotníckych pracovníkov s profesionálnou expozíciou spĺňajúcou kritériá expozície vysokému riziku v súlade s existujúcimi odporúčaniami iných inštitúcií (ECDC, WHO) sa prijímajú tieto konkrétne opatrenia:

6.3.1. Nechránený kontakt s prípadom ochorenia COVID-19 (vysoké riziko expozície):

 • vykonávajú sa karanténne opatrenia podľa bodu 6.1.
 • ak zamestnávateľ rozhodne, že výkon práce daným zdravotníckym pracovníkom je nevyhnutný pre zaistenie poskytovania zdravotnej starostlivosti, zdravotnícky pracovník pokračuje v práci za týchto podmienok: neprítomnosť klinických príznakov, denné meranie telesnej teploty, práca s respirátorom FFP3 bez výdychového ventilu alebo jeho prekrytím chirurgickým rúškom, zabezpečenie minimalizácie kontaktu s ostatnými pracovníkmi a pacientmi, ktorým neposkytuje zdravotnú starostlivosť, obmedzenie pohybu po zdravotníckom zariadení na najmenšiu možnú mieru, možnosť odpočinku a stravovania bez prítomnosti inej osoby. Laboratórne vyšetrenie výteru z nosohltanu metódou RT-PCR sa vykoná šiesty deň po nechránenom kontakte; v prípade, ak je výsledok tohto vyšetrenia negatívny, zdravotnícky pracovník pokračuje v práci do 14. dňa od posledného kontaktu, kedy sa vykoná druhý odber z nosohltanu na vyšetrenie RT-PCR. V prípade negatívnych výsledkov obidvoch vyšetrení pokračuje zdravotnícky pracovník v práci v bežnom režime. Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti je povinný zabezpečiť horeuvedené podmienky. V prípade, že v priebehu 14 dní od rizikového kontaktu sa u zdravotníckeho pracovníka objavia klinické príznaky ochorenia COVID-19 alebo je niektorý z vykonaných testov pozitívny, zdravotníckemu pracovníkovi sa nariaďuje domáca izolácia.

6.3.2. Chránený kontakt (správne použitie OOPP) s prípadom COVID-19:

 • samosledovanie a izolácia v domácom prostredí, ak sa vyskytnú príznaky respiračného ochorenia,
 • inak nie je potrebné vyradenie z pracovnej činnosti.

6.4 Zdravotnícki pracovníci vykonávajúci prehliadky mŕtveho

Zdravotnícki pracovníci vykonávajúci prehliadky mŕtveho tela by mali používať pri práci osobné ochranné pracovné prostriedky chrániace pred infekciou prenášanou kontaktom – ochrana tvárovým rúškom, jednorazový plášť dlhým rukávom, rukavice, ochranné okuliare alebo tvárový štít.

6.5. Pracovníci s profesionálnou expozíciou, zabezpečujúci zachovanie chodu hospodárstva a verejného života (polícia, hasiči, ozbrojené sily, pracovníci sociálnych zariadení)

6.5.1. Nechránený kontakt s prípadom ochorenia COVID-19 (vysoké riziko expozície):

 • obdobný postup ako v bode 6.3.1.

6.5.2. Chránený kontakt (správne použitie OOPP) s prípadom ochorenia COVID-19:

– samosledovanie a izolácia v domácom prostredí, ak sa vyskytnú príznaky respiračného ochorenia,
– inak nie je potrebné vyradenie z pracovnej činnosti.

Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD. v. r.
hlavný hygienik Slovenskej republiky

 

 

ĎAKUJEME NAŠIM PARTNEROM

DÔLEŽITÉ ODKAZY

wonca.net Global Family Doctor

woncaeurope.org World Organization of Family Doctor

ipccs.org European Primary Care Cardiovascular Society

sk.zdravita.com Združenie ambulantných lekárov

who.int World Health Organization

health.gov.sk Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

uvzsr.sk Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

udzs-sk.sk Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

sukl.sk Štátny ústav pre kontrolu liečiv