Gratulujeme, pán prezident

Pridané 4. októbra 2023 | Článok -

Slovenská lekárska spoločnosť si aj tento rok uctila výnimočné osobnosti slovenskej medicíny uvedením do Dvorany slávy slovenskej medicíny. Na tohtoročnom 13. ročníku bol medzi ocenenými aj prezident SSVPL, MUDr. Peter Makara, MPH, ktorému prezídium udelilo bronzovú medailu ako prejav vďaky a úcty za jeho neoceniteľný prínos k zlepšovaniu slovenského zdravotníctva.

Medaila ako prejav úcty a vďaky

Dr. h. c. prof. MUDr. Ján Breza, DrSc., prednosta Urologickej kliniky LF UK a UNB a prezident SLS, pri odovzdávaní vyzdvihol význam a významný prínos MUDr. Petra Makaru pre slovenskú medicínu. Profesor Breza zdôrazňuje jeho dlhoročnú prácu, odhodlanie a angažovanosť vo vzdelávaní, výskume a poskytovaní kvalitnej zdravotnej starostlivosti. „Do Dvorany slávy sa na základe hlasovania prezídia Slovenskej lekárskej spoločnosti dostávajú ľudia, ktorí znamenajú niečo významné pre slovenskú medicínu. MUDr. Peter Makara je jeden z nich, je to chlapec, ktorý je skromný, pracovitý a robí výbornú medicínu na východnom Slovensku. Slovenská lekárska spoločnosť sa rozhodla udeliť mu prestížnu cenu, bronzovú medailu – Propter merita. Patrí medzi mladých lekárov, preto nepochybujem, že bude pôsobiť ďalej v prospech Slovenskej lekárskej spoločnosti tak, ako to robí doteraz. Je členom prezídia, aktívne sa zúčastňuje diskusií, pravidelne prispieva svojimi myšlienkami. Taktiež by som mu chcel vyjadriť vďaku, táto medaila je tiež prejavom úcty za všetko, čo urobil pre Slovenskú lekársku spoločnosť a pre slovenskú medicínu a zdravotníctvo.“

Odbor prestáva byť zaznávanou „popoluškou“

Ocenenie Petra Makaru vníma vedecká sekretárka SSVPL Jana Bendová v prvom rade ako ocenenie Petra Makaru ako človeka – lekára vysokých odborných aj morálnych kvalít a zároveň lídra všeobecných lekárov, ktorý vždy presadzoval medziodborovú spoluprácu v prospech pacientov. „Ocenenie zároveň vnímam ako ocenenie smerovania všeobecného lekárstva ako odboru, ktorý bol dlhé obdobie zaznávanou ‚popoluškou‘ napriek tomu, že je v systéme zdravotnej starostlivosti kľúčovým. Pod vedením Petra Makaru získala SSVPL kredit medzi špecialistami na Slovensku, ale aj na európskej a svetovej úrovni, na čo sme patrične hrdí,“ dopĺňa Jana Bendová.

Výborný signál na rast všeobecného lekárstva

„S veľkým potešením som prijal pozvánku od Slovenskej lekárskej spoločnosti, ktorá mi prišla e-mailom na odovzdávanie ocenenia pre nášho pána prezidenta MUDr. Petra Makaru,“ hovorí Peter Lipovský, viceprezident SSVPL a dlhoročný predseda Mladých praktikov. Medailu vníma ako ocenenie za jeho činnosť, ktorá je spojená so zveľaďovaním samotného odboru. Podľa neho sa Peter Makara už dlhé roky snaží o to, aby všeobecné a praktické lekárstvo bolo rovnako hodnotené ako aj iná špecializácia. „Dnes veľmi veľa systémov chápe vo svojom ponímaní, či už finančnom, alebo strategickom, že bez základného piliera, ktorým je všeobecné lekárstvo, to nebude fungovať. Každý systém potrebuje pevný a poriadny pilier. To znamená, že ak nebudeme mať dostatočne pevné základy v rámci všeobecného lekárstva, kde lekári budú pacientov dobre poznať a manažovať, pokiaľ nebudú dostatočne finančne a spoločensky ohodnotení, potom nemôžeme očakávať, že sa nám budú ďalej zlepšovať sekundárne či terciárne systémy, ktorými sú špecialisti a nemocnice. Je potrebné začať od základu, a toto je vec, ktorú už niekoľko rokov pán prezident MUDr. Makara výrazným spôsobom prezentuje na pôde Slovenskej lekárskej spoločnosti alebo odborných fórach. Jasným signálom toho, že to robil dobre je, že ostatní špecialisti zo slovenskej lekárskej spoločnosti uznali, že je to veľký počin, ktorý si zaslúži ocenenie. Pre nás ostatných, a verím, že aj pre politické a štátne autority, je to signál, že je potrebné sa aj naďalej venovať všeobecnému praktickému lekárstvu a pediatrii, pretože personálne počty sú žalostné, vyspelé systémy majú dva- až trikrát viac lekárov a tiež už dnes plačú, že im počty klesajú. Takže ešte raz veľký počin a výborný signál do budúcna pre ďalší rozvoj a rast všeobecného a praktického lekárstva,“ uzatvára Peter Lipovský.

ĎAKUJEME NAŠIM PARTNEROM

DÔLEŽITÉ ODKAZY

wonca.net Global Family Doctor

woncaeurope.org World Organization of Family Doctor

ipccs.org European Primary Care Cardiovascular Society

sk.zdravita.com Združenie ambulantných lekárov

who.int World Health Organization

health.gov.sk Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

uvzsr.sk Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

udzs-sk.sk Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

sukl.sk Štátny ústav pre kontrolu liečiv