Keď sa pacient môže „lámať“ – Osteopénia v rukách všeobecného lekára

Pridané 18. januára 2024 | Článok -

Do rúk všeobecných lekárov sa dostáva užitočná brožúra s názvom Osteopénia (znížená kostná hustota) a jej manažment v ambulancii primárneho kontaktu, ktorú v spolupráci so špecialistami zostavila MUDr. Adriana Šimková, PhD.  

V zmysle štandardného diagnostického a terapeutického postupu „Osteoporóza“,   schváleného v júli 2022, ktorý vypracovala odborná pracovná skupina pre endokrinológiu, môže osteodenzitometrické vyšetrenie indikovať po splnení indikačných kritérií lekár bez ohľadu na jeho špecializáciu. Zdravotné poisťovne hradia po splnení indikačných kritérií výkon osteodenzitometrického vyšetrenia poskytnutý u zmluvných poskytovateľov aj na základe výmenného lístka od všeobecného lekára.

Prevalencia osteopénie je vyššia ako prevalencia osteoporózy vo všetkých vekových kategóriách. Viac ako 90 % žien a viac ako 55 % mužov (80- až 84-ročných) má osteoporózu alebo osteopéniu. Počet pacientov s rizikom zlomenín je oveľa vyšší ako počet pacientov s osteoporózou.

Dôvodmi sú nerovnomerný úbytok kostnej hmoty, rýchlejšie odbúravanie trabekulárnej ako kortikálnej kosti po menopauze a výsledok denzitometrie môže byť nadhodnotený osteoproduktívnymi zmenami, napríklad v dôsledku hojacich sa procesov (osteofyty, zhojené fraktúry, kalcifikáty a pod.).

Indikáciu odosielania pacienta na denzitometrické vyšetrenie definuje štandard osteoporózy, ktorý jasne hovorí, kedy majú byť pacienti odosielaní už aj z ambulancie všeobecného lekára na denzitometrické vyšetrenie. „Tento postup by sa mal stať štandardnou otázkou pri preventívnych prehliadkach. Keď vidíme, že pacient má určitý vek a rizikové faktory, je potrebné odoslať ho na denzitometrické vyšetrenie, ak spĺňa niektorý z bodov indikačných kritérií. V brožúre všeobecní lekári nájdu aj nástroj na hodnotenie rizika FRAX – individuálne vyhodnotenie 10-ročného rizika fraktúry,“ uviedla na prednáške pri predstavovaní novej knižnej pomôcky pre všeobecných lekárov na 44. výročnej konferencii SSVPL MUDr. Adriana Šimková.

Brožúra Osteopénia (znížená kostná hustota) a jej manažment v ambulancii primárneho kontaktu ponúka všeobecným lekárom základné informácie o osteopénii, zoznam potrebných laboratórnych vyšetrení v rámci základných vyšetrení aj v rámci diferenciálnej diagnostiky, ak sa uvažuje o sekundárnej príčine poklesu kostnej hustoty, informácie o frekvencii laboratórnych a zobrazovacích vyšetrení, ale aj možnosti nefarmakologického a farmakologického prístupu.

Predsedníčka Sekcie ambulantných ortopédov, o. z., MUDr. Mgr. Andrea Svrčková uvítala pri riešení tejto problematiky širšie možnosti spolupráce so všeobecnými lekármi a informovala, že sekcia pripravuje pre všetkých všeobecných lekárov, ktorých táto téma zaujíma, ďalšie workshopy.

„Ja sa veľmi teším, že prišla možnosť rozvinúť našu spoločnú prácu. V roku 2019 sme založili Sekciu ambulantných ortopédov, ktorá patrí k Slovenskej ortopedickej a traumatologickej spoločnosti, a cítili sme potrebu komunikovať s kolegami, pretože niektoré veci sa nedajú vyriešiť systémovo v celej krajine, ale v rámci našej priamej komunikácie v komunitách, v regiónoch. Takže som rada, že takáto spolupráca vznikla, a že máme hotové už rôzne spoločné projekty, kde je vidieť aj výsledky.“

MUDr. Adriana Šimková skonštatovala, že brožúrka o osteopénii v ambulancii všeobecného lekára je výsledkom medziodborovej spolupráce a vyjadrila poďakovanie všetkým odborným spoločnostiam, ktoré stáli za podporou všeobecných lekárov v možnostiach indikácie denzitometrického vyšetrenia už v ambulanciách primárneho kontaktu. „Jediné, kde nastal problém, bolo, ako ďalej pokračovať s pacientom, keď denzitometrické vyšetrenie potvrdí osteopéniu. Bol to problém, pretože to nie je diagnóza v MKCH 10, a teda nie je jasne zadefinovaná. Preto sme tu spoločne, aby sme zadefinovali pravidlá jednoducho a stručne. A aj to, ako budeme postupovať u pacienta s osteopéniou, keď pacient ostáva u nás a keď ho dávame do rúk špecialistom, a aj kedy môže od špecialistu opäť prejsť do rúk všeobecného lekára.“

Brožúra: Osteopénia a jej manažment v ambulancii primárneho kontaktu

„Budeme veľmi radi, ak sa táto nová diagnóza u všeobecných lekárov vžije, keď si ju zapamätajú, keď sa s ňou naučia žiť, pretože dennodenne budú mať pacientov, ktorým hrozí riziko patologických osteoporotických zlomenín, čo sú veľké rodinné tragédie. Takže budeme radi, keď si táto nová diagnóza nájde svojich respondentov, keď budú praktickí lekári posielať pacientov na denzitometrické vyšetrenia a budeme ich môcť spoločne manažovať,“ zdôraznila význam medziodborovej spolupráce MUDr. Mgr. Andrea Svrčková. A MUDr. Adriana Šimková za všeobecných lekárov doložila: „Aby bol pacient naozaj správne manažovaný, aby špecialisti dostali pacientov, ktorých majú dostať a nemali tam pacientov, ktorí majú byť v rukách všeobecných lekárov.“

ĎAKUJEME NAŠIM PARTNEROM

DÔLEŽITÉ ODKAZY

wonca.net Global Family Doctor

woncaeurope.org World Organization of Family Doctor

ipccs.org European Primary Care Cardiovascular Society

sk.zdravita.com Združenie ambulantných lekárov

who.int World Health Organization

health.gov.sk Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

uvzsr.sk Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

udzs-sk.sk Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

sukl.sk Štátny ústav pre kontrolu liečiv