Poskytovanie zdravotnej starostlivosti pre utečencov z Ukrajiny

Pridané 3. marca 2022 | Článok -

Spôsob vykazovania:

1. Utečenec z UA v prípade, že Slovensko bude pre nich len tranzitujúcou krajinou

Ambulantná a ústavná zdravotná starostlivosť

 • PZS mu poskytne LEN akútnu a neodkladnú ZS
 • Utečenec z UA sa preukazuje pasom, pripadne iným identifikačným dokladom
 • PZS vykáže poskytnutú ZS  ( výkony) v dávke podľa MU UDZS 5/4/2015  https://www.udzs-sk.sk/documents/14214/113202/MU+5-4-2015_web.pdf
 • Charakter dávky „I“
 • Dávku na konci mesiaca pripojí k faktúre typu „CU“ cudzinci, ktorú aj v texte označí ako Utečenec z UA ( dôvod, rozčlenenie faktúr typu CU)
 • Fa za utečencov UA musí byť samostatná
 • K faktúre je povinná príloha scan prípade fotokópia identifikačného dokladu na základe ktorého bol pacient ošetrený.
 • V prípade ošetrenia dieťaťa bez dokladov sa zdravotná starostlivosť vykazuje na doklad totožnosti rodiča alebo iného zákonného zástupcu

Lekárenská zdravotná starostlivosť

 • Lekársky predpis MUSÍ byť papierový, na rubovej strane označenie „UA TRANZIT“
 • Neuplatňujú sa preskripčné ani indikačné obmedzenia a to ani pri preskripcii ani pri dispenzácii
 • Výška úhrady v zmysle Zoznamu kategorizovaných liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín
 • Lekáreň vytvára Dispenzačný záznam so štátom poistenca UA ( plní sa IDČ, pohlavie a štát UA) – technická pripravenosť eRp  je v procese realizácie
 • Lekáreň tiež vystavuje typ FA „CU“
 • K faktúre je povinná príloha scan prípade fotokópia identifikačného dokladu na základe ktorého bol vydaný liek.

 2. Odídenec s dočasným útočiskom +  žiadateľ o azyl

 Ambulantná a ústavná zdravotná starostlivosť

 • PZS mu poskytne LEN akútnu a neodkladnú ZS
 • Preukazuje sa dokladom, ktorý mu vydalo MV SR – Migračný úrad (v prípade, že MV SR ešte nevydalo doklad, tento pacient sa môže preukázať aj iným dokladom totožnosti kde je vidieť celé meno aj dátum narodenia osoby.)
 • PZS vykáže poskytnutú ZS  v tabuľkovej forme ( prípadne vytlačená dávka z IS) a zašle do VšZP na revíznu a kontrolnú činnosť
 • K faktúre je povinná príloha scan prípade fotokópia identifikačného dokladu ak už budú disponovať dokladom vydaným MÚ MV SR, tak fotokópiu dokladu, lekárska správa, žiadanky na vyšetrenie…
 • Fakturácia na MV SR, zasiela sa do VšZP a.s.
 • Úhradu realizuje priamo MV SR poskytovateľovi ZS
 • Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti vystaví faktúru na fakturačnú adresu: Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory, Pribinova 2, 812 72 Bratislava. IČO: 00151866, DIČ: 2020571520.
 • Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti zasiela faktúru spolu s prílohami na adresu: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., generálne riaditeľstvo, Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava.

Lekárenská zdravotná starostlivosť

 • PZS mu poskytne LEN akútnu a neodkladnú ZS
 • Preukazuje sa dokladom, ktorý mu vydalo MV SR – Migračný úrad (v prípade, že MV SR ešte nevydalo doklad, tento pacient sa môže preukázať aj iným dokladom totožnosti.)
 • Pri poskytnutí lekárenskej ZS sa využije papierová forma Rp a tento bude priložený k faktúre za poskytnutú lekárenskú zdravotnú starostlivosť, ktorá je tiež LEN v papierovej forme
 • K faktúre je povinná príloha scan prípade fotokópia identifikačného dokladu ak už budú disponovať dokladom vydaným MÚ MV SR, tak fotokópiu dokladu
 • Dispenzačný záznam sa nerealizuje
 • Výška úhrady za lieky, zdravotnícke pomôcky a dietetické potraviny = plná cena v zmysle Zoznamu kategorizovaných liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín
 • Predpis MUSÍ byť papierový, na rubovej strane označenie „UA DOČAS / AZYL“
 • Fakturácia na MV SR, zasiela sa do VšZP a.s.
 • Poskytovateľ lekárenskej starostlivosti vystaví faktúru na fakturačnú adresu: Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory, Pribinova 2, 812 72 Bratislava. IČO: 00151866, DIČ: 2020571520.
 • Poskytovateľ lekárenskej starostlivosti zasiela faktúru spolu s prílohami na adresu: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., generálne riaditeľstvo, Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava.
 • Prílohou FA sú originály lekárskych predpisov alebo poukazov s vyznačením úhrady zdravotnej poisťovne a pacienta.

 

 

ĎAKUJEME NAŠIM PARTNEROM

DÔLEŽITÉ ODKAZY

wonca.net Global Family Doctor

woncaeurope.org World Organization of Family Doctor

ipccs.org European Primary Care Cardiovascular Society

sk.zdravita.com Združenie ambulantných lekárov

who.int World Health Organization

health.gov.sk Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

uvzsr.sk Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

udzs-sk.sk Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

sukl.sk Štátny ústav pre kontrolu liečiv