NOVÉ: Odporúčanie pre kritériá uvoľnenia pacienta z izolácie po prekonanej infekcii COVID-19

Pridané 3. augusta 2020 | Článok -

Bratislava, 29.7.2020

Odporúčanie pre kritériá uvol’nenia osôb z izolácie v domácom prostredí po prekonaní ochorenia COVID-19 alebo po kontakte s osobou s ochorením COVID-19

Odporúčanie je aktualizované na základe odporúčaní WHO a ECDC pre kritériá o ukončení preventívnych opatrení na zabránenie prenosu ochorenia COVID-19 použitím stratégie hodnotenia symptómov.

Univerzálne používanie stratégie založenej na laboratórnom testovaní sa už neodporúča, pretože vo väčšine prípadov vedie k predĺženej izolácii pacientov, ktorí dlhodobo vylučujú detektovateľnú RNA SARS-CoV-2, ale nie sú už infekční.

Uvedenú stratégiu možno použiť v epidemiologicky odôvodnených prípadoch. Odporúča sa používať stratégiu založenú na stanovení časového obdobia izolácie v závislosti od závažnosti ochorenia pacienta a prítomnosti imunodeficitu.

1. Kritériá uvoľnenia pacienta z izolácie v domácom prostredí po prekonanom ochorení COVID-19 na základe stanovenia časového obdobia izolácie v závislosti od závažnosti ochorenia pacienta a prítomnosti imunodeficitu sú nasledovné:

1.1 U asymptomatického pacienta bez závažného imunodeficitu sa môže izolácia ukončiť na 14. deň od pozitívneho testu RT-PCR bez vykonania RT-PCR testu na konci izolácie.

1.2 U pacienta s miernym priebehom ochorenia sa môže izolácia ukončiť minimálne 10 dní od objavenia sa prvých symptómov (alebo od pozitívneho RT-PCR testu) a najskôr 3 dni po vymiznutí klinických príznakov respiračného ochorenia (teplota, kašeľ, dýchavičnosť) bez vykonania RT- PCR testu na konci izolácie. Súhrnná dĺžka izolácie však nemôže byť kratšia ako 14 dní.

1.3 U pacienta so závažným priebehom ochorenia alebo s ťažkým imunodeficitom sa môže ukončiť izolácia, ak uplynulo minimálne 20 dní od objavenia sa prvých symptómov (alebo od pozitívneho testu RT-PCR) a pacient je minimálne 3 dni bez príznakov rešpiračného ochorenia (teplota, kašeľ, dýchavičnosť) bez vykonania RT- PCR testu na konci izolácie.

1.4 Izoláciu môže ukončiť lekár v špecializačnom odbore infektológia alebo epidemiológia alebo verejné zdravotníctvo aj v kratšom intervale na základe epidemiologickej anamnézy, klinického stavu a laboratórnych výsledkov (u asymptomatického pacienta s údajom prekonania ochorenia a s prítomnými IgG protilátkami, po vykonaní testu viability a pod.).

2. Kritériá uvoľnenia pacienta z izolácie v domácom prostredí po prekonanom ochorení COVID-19 na základe laboratórnych vyšetrení sú nasledovné:

2.1. Dva nazofaryngeálne výtery vyšetrené metódou RT-PCR s negatívnym výsledkom s odstupom minimálne 24 hodín realizované u pacienta najskôr 3 dni po vymiznutí klinických príznakov a najmenej 8 dní od nástupu klinických príznakov; u asymptomatických pacientov 2 nazofaryngeálne výtery vyšetrené metódou RT-PCR s negatívnym výsledkom s odstupom minimálne 24 hodín, realizované najskôr na 12. deň od prvého vyšetrenia metódou RT-PCR

ALEBO

2.2 pri pretrvávní pozitívneho RT-PCR testu neprítomnosť klinických príznakov najmenej 3 dni, prítomnosť IgG protilátok detektovaných metódou ELISA; u asymptomatických pacientov prítomnosť IgG protilátok detekovaných metódou ELISA.

3. Kritériá uvoľnenia osôb v kontakte s osobou s ochorením na COVID-19 z izolácie v domácom prostredí, u ktorých sa vykoná nazofaryngeálny výter na vyšetrenie metódou RT-PCR na 1. až 5. deň od posledného kontaktu s chorým, sú nasledovné:

3.1 V prípade pozitivity RT-PCR testu u asymptomatického kontaktu a kontaktu s klinickými príznakmi alebo kontaktu s ťažkým imunodeficitom sa postupuje podľa bodu 1.

3.2. V prípade negativity RT-PCR testu pokračuje izolácia do 14. dňa od posledného kontaktu s chorým a najskôr 12. deň od posledného kontaktu s chorým sa vykoná nazofaryngeálny výter na vyšetrenie metódou RT-PCR. V prípade negativity RT-PCR testu sa izolácia ukončuje, v prípade pozitivity sa postupuje podľa bodu 1.

 

Mgr. RNDr. MUDr.,Ján Mikas, PhD. v. r.
hlavný hygienik Slovenskej republiky

 

Literatúra:

1. World Health Organization. Criteria for releasing COVID-19 patients from isolation. https://www.who.int/publications/i/item/criteria-for-releasing-covid-19-patients-from-isolation

2. European centre for disease prevention and control. Technical report. Novel (SARS-CoV-2) Discharge criteria for confirmed COVID-19 cases  – When  is it safe to discharge COVID-19 cases from the hospital or end home isolation? https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/COVID-19-Discharge-criteria.pdf

ĎAKUJEME NAŠIM PARTNEROM

DÔLEŽITÉ ODKAZY

wonca.net Global Family Doctor

woncaeurope.org World Organization of Family Doctor

ipccs.org European Primary Care Cardiovascular Society

sk.zdravita.com Združenie ambulantných lekárov

who.int World Health Organization

health.gov.sk Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

uvzsr.sk Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

udzs-sk.sk Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

sukl.sk Štátny ústav pre kontrolu liečiv