Povinnosť oznámenia prác 2. kategórie orgánu verejného zdravotníctva

Pridané 4. februára 2020 | Článok -

Všetci zamestnávali majú povinnosť do 15.01.2020 oznámiť orgánu verejného zdravotníctva údaje týkajúce sa zamestnancov vykonávajúcich prácu zaradenú do 2. kategórie.

Podľa informácie zverejnenej na na webovom sídle stránke Úradu verejného zdravotníctva SR úrady verejného zdravotníctva budú uvedenú povinnosť považovať za splnenú, ak bude oznámenie odoslané najneskôr 28.02.2020.

Oznamovacia povinnosť sa vzťahuje na stav zamestnancov zaradených do 2. kategórie práce k 31.12.2019.

Oznámenie sa vykonáva elektronickým formulárom. Formulár a usmernenie na vyplnenie formulára nájdete TU.

V dokumente je potrebné vyplniť základné údaje zamestnávateľa, pracovisko, názov pracovnej pozície zamestnancov podľa pracovnej zmluvy a číslo Štatistickej klasifikácia zamestnaní SK ISCO 08. Link na klasifikáciu nájdete vo formulári alebo klasifikáciu je možné nájsť na https://isco.klasifikacia.sk/.

V rámci zabezpečovania pracovnej zdravotnej služby je každý zamestnávateľ povinný zabezpečiť posúdenie zdravotného rizika z expozície faktorom práce a pracovného prostredia a na základe tohto posúdenia zabezpečiť vypracovanie písomného posudku o riziku s kategorizáciou prác z hľadiska zdravotného rizika. Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti si to môže vyhotoviť sám alebo to preňho zabezpečí osoba, ktorá preňho poskytuje pracovnú zdravotnú službu.

Kategória rizika práce môže byť odlišná podľa zdravotníckeho zariadenia, kde sa vykonáva. Do inej kategórie spadajú pracovníci rádiológie do inej napr. zamestnanci oftalmológie, preto nie je možné kategórie určiť univerzálne.

Kategória rizika práce sa určuje podľa vyhlášky MZ SR č. 448/2007 Z.z.   https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2007/448/20180401

Psychická záťaž, ktoré je rizikovým faktorom sa posudzuje podľa vyhlášky MZ SR.  https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2007/542/20071201

ĎAKUJEME NAŠIM PARTNEROM

DÔLEŽITÉ ODKAZY

wonca.net Global Family Doctor

woncaeurope.org World Organization of Family Doctor

ipccs.org European Primary Care Cardiovascular Society

sk.zdravita.com Združenie ambulantných lekárov

who.int World Health Organization

health.gov.sk Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

uvzsr.sk Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

udzs-sk.sk Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

sukl.sk Štátny ústav pre kontrolu liečiv