Vyjadrenie prezidenta Slovenskej lekárskej komory k súčasnej situácii k zabezpečeniu vykonávania prehliadok mŕtvych tiel

Pridané 17. februára 2019 | Článok -

(Zdroj foto: vzdravotnictve.sk)

Milé kolegyne, kolegovia,

pracujem v zdravotníctve viac ako 30 rokov, ale takú nevraživosť a zlobu, keď kolega nepozná kolegu, spolupracovník spolupracovníka a dokonca priateľ priateľa, som ešte nezažil. Nechce sa mi veriť, že dôvodom je iba prijatá novela zákona, ktorá upravuje povinnosti lekárov pri prehliadkach mŕtvych tiel.

Obávam sa, že korene tohto javu sú hlbšie, že ich základ spočíva v zmene vzťahov v zdravotníctve, ktoré priniesol “trh”. Keď sa základom vzťahu medzi lekárom a pacientom v “trhovom prostredí” nestal zisk, ale mizerný príjem a základom vzťahu medzi ambulantnými lekármi sa stala konkurencia.

Kladiem si otázku, kto má záujem na tom, aby sa lekári nezjednocovali, ale naopak, aby sa ich vzájomná súdržnosť drobila a tak sa stali ľahšie manipulovateľní, ľahšie ovládateľní.

Dlhodobá snaha o jednotu lekárskeho stavu sa tak obracia navnivoč a žiaľ s aktívnym prispením niektorých našich kolegov. Žiaľ i tých, ktorým kolegovia lekári dali dôveru, aby ich viedli k lepším zajtrajškom. Bojujeme medzi sebou, namiesto toho, aby sme bojovali s tými, ktorí nás zneužívajú.

Kto má záujem na tom, aby sa problematika prehliadok mŕtvych tiel prezentovala ako nevyriešiteľný problém, aby sa vytvárala atmosféra súperenia medzi všeobecnými lekármi a špecialistami.

Kto má záujem a podnecuje vymyslené teórie, polopravdy, lži o pasivite a dokonca o nečinnosti Slovenskej lekárskej komory (ďalej len “SLK”) a Zväzu ambulantných poskytovateľov (ďalej len “ZAP”) v tejto otázke.

Otázok veľa, odpovedí málo. Aspoň pre niekoho alebo skôr pre nezasvätených. Nepochybne všetci by sme chceli poznať pravdu, poznať riešenia. Žiaľ, s pravdou je to tak, že nie je len jedna a v tomto prípade je rozdielna pravda všeobecného lekára a pravda lekára špecialistu.

Napriek tomu sa však pokúsim nájsť objektívnu pravdu tak, ako sa to odo mňa, prezidenta Slovenskej lekárskej komory očakáva.

Od 1. januára 2018 nadobudla účinnosť novela zákona, ktorá stanovuje zákonné podmienky zabezpečovania prehliadok mŕtvych tiel. Na úprave navrhnutej novely sa veľmi aktívne podieľala predovšetkým spoločnosť všeobecných lekárov SSVPL v spolupráci so SLK i ZAP, ale i s ostatnými spoločnosťami, organizáciami.

Základom pripomienok v novele zákona bola snaha o zrušenie povinnosti všeobecných lekárov a profesionálny výkon prehliadok mŕtvych tiel organizátorom a jeho lekármi, ktorí by túto činnosť vykonávali dobrovoľne vo vzťahu k organizátorovi.

Novela zákona priniesla výkon prehliadok mŕtvych tiel organizátormi, ktorý uspejú vo výberovom konaní a ktorí budú zabezpečovať lekárov na túto činnosť na základe dobrovoľného rozhodnutia lekárov.

Iba na obdobie do výberu organizátora a v prípade, ak nebude organizátorom zabezpečený výkon prehliadok, mohli byť povinne rozpisovaní všeobecní lekári v nevyhnutnom rozsahu.

Na poslednú chvíľu bola na základe poslaneckého návrhu táto povinnosť rozšírená aj o lekárov špecialistov. Neviem čo viedlo prekladateľa návrhu k tomu, aby do zákona zahrnul aj lekárov špecialistov, ktorí túto činnosť nikdy v minulosti nevykonávali. Spôsobilo to len „vojnu“ medzi lekármi. Namiesto prijatia zákona, ktorý by reálne zlepšil poskytovanie tejto dôležitej a potrebnej služby. Povinný rozpis všetkých nič nerieši.

Schválenie novely zákona bolo nielen prekvapivé, ale vyvolalo aj ostrú reakciu zo strany SLK, ZAP, ale aj ďalších združení. Boli sme však ubezpečovaní, že vedenie rezortu nemohlo zabrániť schváleniu novely a boli sme tiež opakovane ubezpečovaní, že k aplikácii povinnosti lekárov, vrátane špecialistov nepríde.

O to väčšie bolo naše zdesenie, keď sa k nám dostávali správy, že ÚDZS začal rozpisovať do služieb už od 1. marca 2018 i lekárov špecialistov, bez zaškolenia, skúseností, ale hlavne bez akejkoľvek predchádzajúcej komunikácie.

Takýto postup ÚDZS bol porušením predchádzajúcich uistení a bol i v rozpore s plánmi novej koncepcie dobrovoľného zabezpečenia služieb prehliadok mŕtvych tiel práve v období, keď sa začali veľmi sľubne rozbiehať výberové konania na organizátorov týchto služieb.

Plne sme sa stotožnili s odmietavým postojom špecialistov, ale chápali sme aj situáciu všeobecných lekárov. SLK a ZAP vydali vyhlásenie k situácii a na jej upokojenie sme dňa 2. februára 2018 uskutočnili tlačovú konferenciu, s ktorou sa môžete oboznámiť na webovom sídle SLK.

Snažili sme sa na nej nielen jasne pomenovať problém, ale načrtli sme aj jeho jediné možné riešenie. Následne sa uskutočnilo stretnutie zástupcov SLK, ZAP, ASL SR s ministrom zdravotníctva, hlavnou odborníčkou pre všeobecné lekárstvo MUDr. Paluškovou, riaditeľom ÚDZS a poslancom p. Blanárom a hľadali sme riešenie, ako zabezpečiť tieto služby na najbližšie obdobie, aby najneskôr od júna 2018 mohli túto činnosť vykonávať organizátori s dobrovoľnými, profesionálnymi tímami.

Pre objektívnosť, musím povedať, že po návrhoch zástupcov ministerstva a hlavne pozitívnom postoji zástupcu ASL SR sa nám podarilo dospieť k akej – takej dohode, že na najbližšie maximálne 3 – 4 mesiaca, od marca 2018 zástupcovia všeobecných lekárov reprezentovaných MUDr. Šóthom za ASL SR a MUDr. Palúškovou v spolupráci so SLK a ZAP vynaložia spoločné úsilie pre zabezpečenie výkonu prehliadok všeobecnými lekármi a inými dobrovoľníkmi.

Bola to práve hlavná odborníčka MUDr. Palúšková, ktorá s uvedeným postupom ako dočasným riešením na stretnutí súhlasila, ba dokonca sa aj ponúkla aktívne napomôcť pri zabezpečení sporných regiónov.

O tomto Vás SLK a ZAP už informovali. O to väčšie bolo moje prekvapenie a sklamanie, že od pondelka 5. februára 2018 už bolo všetko inak. Niektorí naši kolegovia „hlavní odborníci“ sa vydali na ťaženie proti lekárom, popreli všetky už spomenuté predtým prijaté dohody a došlo k nekorektnému obvineniu SLK, ZAP, SSVPL, ASL SR/Zdravita, o.z. z nečinnosti a „prehodenia lekárov VAS cez palubu“, a to v čase, keď už nebolo čo riešiť. Výsledok nedal na seba dlho čakať.

V utorok 6. februára 2018 sa v parlamente prijala ďalšia, avizovaná novelizácia zákona, ktorá určite nie je výhrou pre nikoho z nás a to ešte nemusí byť posledná zlá správa tohto druhu. Kolegovia “hlavní odborníci” toto sme chceli? Chceli sme dosiahnuť rozdrobený a rozhádaný lekársky stav? Bojím sa, že práve toto bola hlavná motivácia legislatívnych zmien.

Bojím sa, že dôvody tohto stavu sú omnoho hlbšie. Po mediálnych útokoch na SLK je toto ďalší krok k tomu, aby lekársky stav, vrátane ich organizácií bol nejednotný a teda aj neschopný obhajovať oprávnené záujmy nás lekárov, bez rozdielu k akej odbornosti patríme.

Opakovane sa na mňa obraciate s otázkami, čo v tejto situácii ide robiť komora a aké riešenia navrhujem ja ako jej prezident? Existuje na tento problém reálne riešenie? Áno, ale musí byť komplexné! Predkladám návrh riešenia, o ktorom verím, že by v tejto chvíli mohol byť vyhovujúcim kompromisom pre všetkých zainteresovaných.

Do obdobia, kedy začnú prehliadky mŕtvych tiel vykonávať noví organizátori, teda do mája až júna 2018 nám nezostáva nič iné, len sa spoľahnúť na ochotu a ústretovosť všeobecných lekárov, ako i všetkých ostatných zaškolených dobrovoľníkov bez rozdielu, ktorí v tomto prechodnom zlomovom a rozhodujúcom období zabezpečia vykonávanie prehliadok mŕtvych tiel. Maximálne však do obdobia jún 2018.

A čo bude nasledovať potom? Ak by sa aj napriek uisteniam zo strany ministerstva zdravotníctva, že maximálne do júna 2018 sa bude hľadať riešenie, aby boli prehliadky mŕtvych tiel zabezpečené organizátormi – dobrovoľníkmi, riešenie ani do tohto času predsa len nenašlo, potom sa budeme musieť do akcie zapojiť všetci ambulantní lekári bez rozdielu.

Preto sa obraciam v tejto chvíli predovšetkým na Vás, kolegovia všeobecní lekári. Aj naše snahy o dosiahnutie toho čo od nás vyžadujete, teda zabezpečenie prehliadok na základe dobrovoľnosti, je možné dosiahnuť len rozumnými kompromismi.

Kompromis, ktorý nás dovedie k reálnemu zániku povinnosti vykonávať prehliadky mŕtvych tiel teraz spočíva v poskytnutí času na vykonanie výberových konaní organizátorov, ktorí budú obhliadky zabezpečovať svojimi pracovníkmi. Musíme teda najskôr niečo spraviť, aby sme dosiahli to, čo chceme.

Buďme preto jednotní a okrem svojej pravdy snažme sa pochopiť aj pravdu tej druhej strany. Dnes totiž nemáme proti sebe ministerstvo, ale samých seba. Odhoďme sebeckosť a možno poslednýkrát urobme niečo pre našu lepšiu budúcnosť.

Kolegyne, kolegovia,

záverom Vás chcem uistiť, že nielen ja, ale i celá Slovenská lekárska komora vždy stála, stojí a vždy bude stáť pri Vás. Tak ako teraz, tak aj v prípade, ak by sa nepodarilo zabezpečiť do júna 2018 organizátorov a povinnosť vykonávať prehliadky mŕtvych tiel by mala pokračovať. Toto je stav, ktorý nikto z nás nedopustí, ale ak by predsa len nastal, chcem Vás uistiť, že spolu s Vami ho vieme a budeme riešiť.

Dokázali sme to už aj v minulosti, dokážeme to aj teraz.

Verili sme si vtedy, verme si aj dnes. Všetci navzájom a každý zvlášť.

Je tu čas skutkov, nie prázdnych rečí.

Kollár Marian
Prezident SLK

ĎAKUJEME NAŠIM PARTNEROM

DÔLEŽITÉ ODKAZY

wonca.net Global Family Doctor

woncaeurope.org World Organization of Family Doctor

ipccs.org European Primary Care Cardiovascular Society

sk.zdravita.com Združenie ambulantných lekárov

who.int World Health Organization

health.gov.sk Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

uvzsr.sk Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

udzs-sk.sk Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

sukl.sk Štátny ústav pre kontrolu liečiv