Zapojili sme sa do projektu INDEED

Pridané 27. marca 2019 | Článok -

TÉMY: ,

Slovensko je od 1. júla 2018 zapojené do medzinárodného projektu „Innovation for Dementia in the Danube Region (INDEED)“ grantovej platformy Európskej únie Interreg Danube Transnational Programme.

Programovou prioritou projektu je koncepcia inovatívneho a sociálne zodpovedného dunajského regiónu. Projekt pobeží 36 mesiacov pod vedením hlavného koordinátora Prof. Alexandra Kurza z Technische Universität München.

Súčasťou konzorcia, v ktorom Centrum MEMORY, n. o., zastupuje Slovenskú republiku, je 20 partnerských organizácií z 10 krajín (Nemecko, Rakúsko, Bulharsko, Česká republika, Maďarsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Bosna a Hercegovina, Chorvátsko).

Hlavným projektovým partnerom na Slovensku je nezisková organizácia Centrum MEMORY, n. o., ktorá poskytuje všeobecne prospešné služby ľuďom s demenciou a ich rodinám.

Každá z krajín je súčasne zastúpená asociovaným partnerom, Slovensko zastupuje Slovenská psychiatrická spoločnosť Slovenskej lekárskej spoločnosti, v poverení ktorej vystupuje MUDr. Mária Králová, PhD.

V dôsledku demografických zmien sa demencia stáva rastúcou spoločenskou výzvou v Dunajskom regióne. Hlavným cieľom projektu INDEED je zlepšiť starostlivosť o ľudí s demenciou v Dunajskom regióne a prispieť k implementácii národných stratégií v oblasti demencie, s cieľom zvýšiť kvalitu života ľudí s demenciou a ich opatrovateľov.

V spoločnom úsilí partnerov z 10 krajín INDEED vytvára intervenciu zameranú na prenos informácií a budovanie zručností pre inštitúcie zahrnuté v starostlivosti o ľudí s demenciou a ich členov alebo zamestnancov, vrátane zdravotníckych a sociálnych služieb, profesijných asociácií, štátnych orgánov, verejnej správy a súkromných spoločností.

Táto intervencia pozostáva z 3 modulov:

  • interdisciplinárny tréning (CAMPUS),
  • nástroj networkingu (CONNECT)
  • poradenská služba v oblasti podnikania (COACH).

INDEED posilní kompetencie viacerých profesií zahrnutých do starostlivosti o ľudí s demenciou, zlepší ich spoluprácu a koordináciu, zlepší kvalitu a dostupnosť služieb a posilní vývoj inovatívnych zariadení starostlivosti a podnikateľských modelov.

Intervencia bude realizovaná formou kombinovaného učenia, evaluovaná v pilotných aktivitách v štyroch krajinách a diseminovaná smerom k vyššie uvedeným cieľovým skupinám.

Inovatívnosť INDEED projektu spočíva v simultánnom adresovaní troch hlavných nenaplnených potrieb v oblasti starostlivosti o ľudí s demenciou, v poskytnutí koherentných informácií a tréningu pre všetky relevantné profesionálne skupiny a v kombinácii tradičných učebných formátov s webovými edukačnými technológiami.

Projekt INDEED je taktiež priekopníkom v podpore cezhraničného prenosu vedomostí a výmeny najlepších osvedčených postupov v oblasti zdravotnej starostlivosti.

V priebehu februára 2019 sa v Bratislave, Ľubľane a Sofii uskutočnili tri fókusové skupiny, ktorých sa zúčastnili odborníci zo všetkých desiatich krajín zapojených do projektu. V Bratislave v Centre MEMORY, n. o., sa stretlo deväť odborníkov zo Slovenskej republiky, Českej republiky a Rakúska.

Jedným z cieľov fókusovej skupiny bolo analyzovať systém diagnostiky demencie a starostlivosti o ľudí s demenciou v našej krajine. Druhým cieľom bolo predstaviť aktuálne smerovanie a výstupy projektu a získať spätnú väzbu od dôležitých zástupcov cieľových skupín. S cieľom účasti na stretnutí bola oslovená aj Slovenská spoločnosť všeobecného praktického lekárstva, ktorú zastupovala MUDr. Adriana Šimková.

Pre všeobecných lekárov projekt prinesie možnosť absolvovať časovo nenáročný vzdelávací program prostredníctvom online platformy v oblasti demencie. Taktiež im poskytne informácie o multiprofesionálnej sieti odborníkov v regióne, ktorá môže zlepšiť manažment starostlivosti o pacienta.

ĎAKUJEME NAŠIM PARTNEROM

DÔLEŽITÉ ODKAZY

wonca.net Global Family Doctor

woncaeurope.org World Organization of Family Doctor

ipccs.org European Primary Care Cardiovascular Society

sk.zdravita.com Združenie ambulantných lekárov

who.int World Health Organization

health.gov.sk Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

uvzsr.sk Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

udzs-sk.sk Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

sukl.sk Štátny ústav pre kontrolu liečiv