2. verzia: Štandardný postup pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti pre VLD počas pandémie

Pridané 29. apríla 2020 | Článok -

Štandardný postup pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti vo všeobecnej ambulancii pre dospelých počas pandémie COVID-19

(verzia 2)

1. Všeobecný lekár (ďalej len ošetrujúci lekár) poskytuje zdravotnú starostlivosť v odbore všeobecné lekárstvo v štandardných ordinačných hodinách schválených príslušným samosprávnym krajom pre všeobecnú ambulanciu pre dospelých (ďalej len „ambulancia“) pacientom, s ktorými má podpísanú Dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti a ostatným pacientom v zmysle príslušných právnych predpisov.

2. Zdravotná starostlivosť sa v ambulancii poskytuje formou osobnej konzultácie (vrátane fyzického vyšetrenia) alebo telefonickej konzultácie (vrátane SMS alebo komunikácie s použitím aplikácií) alebo videokonzultácie alebo e-mailovej konzultácie. Forma poskytovania zdravotnej starostlivosti je určená ošetrujúcim lekárom.

3. Poskytovanie zdravotnej starostlivosti formou osobnej konzultácie sa realizuje po predchádzajúcom telefonickom alebo e-mailovom dohovore s ošetrujúcim lekárom alebo sestrou a po predchádzajúcom telefonickom triedení podľa prílohy číslo 1.

Telefonické triedenie sa realizuje v deň osobnej konzultácie. Pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti formou osobnej konzultácie na základe telefonického triedenia používa ošetrujúci zdravotnícky personál ochranné osobné pracovné prostriedky (ďalej len OOPP) podľa príslušného štandardu.

4. Aktuálna epidemiologická situácia, možnosti zabezpečiť protiepidemické opatrenia pre zabránenie šírenia infekcie COVID-19, možnosti ochrany zdravia zdravotníckeho personálu a ohrozenie zdravotného stavu pacienta a/alebo pacienta sprevádzajúcich osôb ovplyvňujú obsah, formu a rozsah zdravotnej starostlivosti.

Ambulancia poskytuje zdravotnú starostlivosť formou osobnej konzultácie v nevyhnutnom rozsahu pre včasné odhalenie onkologických a kardiovaskulárnych ochorení, pre zabránenie nezvratného zhoršenia zdravotného stavu v prípade novovzniknutých ochorení, zabránenie zhoršenia sa chronických ochorení a očkovanie podľa tohto štandardu.

5. Pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti v ambulancii sa postupuje v súlade s prevádzkovým poriadkom, hygienicko-epidemiologických režimom a bariérovou ošetrovateľskou technikou tak, aby do čakárne, pokiaľ je to možné, prichádzali pacienti, vrátane sprevádzajúcej osoby po predchádzajúcom telefonickom triedení.

Ak pacient príde na osobnú konzultáciu bez predchádzajúcej telefonického triedenia, v priestoroch pred vstupnými dverami ambulancie a na vstupných dverách ambulancie musí byť oznam s telefónnym číslom ambulancie, aby bolo umožnené telefonické triedenie.

Dôležitá je pravidelná kontrola priestorov čakárne pre usmernenie pacientov bez možnosti telefonickej komunikácie.

6. Všetky tieto odporúčania je nevyhnutné prehodnotiť, ak je v čakárni pacient, ktorý potrebuje poskytnúť neodkladnú zdravotnú starostlivosť. Z tohto dôvodu je nevyhnutné, aby pre takýto prípad bol v ambulancii rezervovaný jeden set OOPP pre výkony produkujúce aerosól (v podmienkach ambulancie najčastejšie ide o prípady kardiopulmonálnej resuscitácie, nebulizácie alebo oxygenoterapie) podľa príslušného štandardného postupu.

7. Pri vstupe do ambulancie sestra dohliadne na dôkladné umytie si rúk pacienta a pacienta sprevádzajúcej osoby alebo použije na dezinfekciu rúk vhodný dezinfekčný prostriedok s obsahom alkoholu. Pacient a sprevádzajúca osoba majú minimálne ochranné tvárové rúška. Po vyšetrení je vykonaná dôkladná dezinfekcia povrchov podľa postupov v prevádzkovom poriadku.

8. V ambulancii pracuje obmedzený počet zamestnancov na minimum.

9. Personál ambulancie dbá pri prevádzke ambulancie na zvýšenú hygienu a častejšiu dezinfekciu nad rámec bežných odporúčaní. V ambulancii je k dispozícii osobitne vyhradená bezdotyková nádoba na infekčný odpad s označením. Vhodné je často vetrať priestory ambulancie i čakární.

10. Z epidemiologických dôvodov je nevyhnutné eliminovať kontakt zdravej populácie s chorými a susp. chorými. Z tohto dôvodu sa:

  • a. určuje termín osobnej konzultácie s dostatočným odstupom na vykonanie protiepidemických opatrení;
  • b. základné preventívne prehliadky, očkovanie a kontroly chronických ochorení sa realizujú v úvodných častiach ordinačných hodín a len pokiaľ je triedenie podľa prílohy č.1 negatívne;
  • c. pacient s podozrením na COVID-19 na základe telefonického triedenia podľa prílohy č.1 sa objednáva k osobnej konzultácii na konci ordinačných hodín, aby sa následne mohla realizovať kompletná očista ambulancie.

11. V prípade, ak pacient príde pred čakáreň/do čakárne, bez predchádzajúcej telefonickej konzultácie, personál ambulancie zabezpečí triedenie pacientov tak, aby pacienti s podozrením na COVID-19 boli ihneď izolovaní (ak nie je možné mať samostatnú miestnosť na izoláciu, tak oddeliť zónu od iných pacientov aspoň 3 metre a s nasadením FFP1 pacientovi, ak tento príde do čakárne bez tvárového rúška).

12. Vystavenie lekárskeho predpisu lieku a pomôcky pre chronickú medikáciu pacientov do uplynutia termínu kontroly stanovenej posledným dostupným vyšetrením sa realizuje prednostne vystavením e-receptu.

V prípade indikovanej kontroly sa všeobecný lekár rozhodne podľa dostupnej zdravotnej dokumentácie a predchádzajúceho priebehu ochorení o forme následnej konzultácie podľa bodu 2.

Počas núdzového stavu všeobecný lekár môže predpísať liek bez dodržania platnosti preskripčného a indikačného obmedzenia na úhradu z verejného zdravotného poistenia. Tým ale nie je dotknutá jeho právna zodpovednosť za predpis lieku v zmysle právnych predpisov v iných oblastiach.

13. Poskytovanie zdravotných výkonov pre Sociálnu poisťovňu (PN, TDPN, OČR, invalidizácia) sa riadi príslušnými ŠDTP a ostatnými legislatívnymi predpismi (usmernenia Sociálnej poisťovne na www.standardnepostupy.sk, opatreniami hlavného hygienika, usmernenie pre VLD a pod.)

14. V situácii, keď personál ambulancie nedisponuje ochrannými pomôckami, nerealizuje poskytovanie zdravotnej starostlivosti formou osobných konzultácii a informuje o tom poskytovateľa zdravotnej starostlivosti (ďalej len pôvodný poskytovateľ), ktorý je povinný zabezpečiť dostupnosť osobnej konzultácie u iného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v odbore všeobecné lekárstvo ( tzv. kontaktná zastupujúca ambulancia).

O tejto skutočnosti je povinný pôvodný poskytovateľ informovať lekára samosprávneho kraja s uvedením kontaktnej zastupujúcej ambulancie a zabezpečiť poskytovanie zdravotnej starostlivosti v pôvodnej ambulancii ostatnými formami poskytovania zdravotnej starostlivosti podľa odseku 2 tohto štandardu, ktorú ambulancia naďalej poskytuje.

15. V prípade podľa bodu 14) je možné zabezpečiť dostupnosť osobnej konzultácie v indikovaných prípadoch aj centralizáciou týchto vyšetrení (osobná konzultácia, vrátane fyzického vyšetrenia) u iného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v odbore všeobecné lekárstvo (ďalej len kontaktná ambulancia).

V tomto prípade sa v kontaktnej ambulancii poskytne dopredu dohodnutý rozsah zdravotnej starostlivosti vyžadujúci fyzický kontakt s pacientom (odber biologického materiálu, fyzikálne vyšetrenie, podľa potreby iné vyšetrenie), o ktorom zdravotnícky personál kontaktnej ambulancie vyhotoví záznam a ďalší manažment pacienta je realizovaný cestou poskytovateľa, s ktorým má pacient uzatvorenú Dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti.

16. Zdravotnícky pracovník v prípade nechráneného kontaktu s prípadom ochorenia COVID-19 (vysoké riziko expozície) alebo chráneného kontaktu (správne použitie OOPP) s prípadom COVID-19 postupuje v zmysle Usmernenia hlavného hygienika (opatrenia v bode 6.3.1 a 6.3.2 tohto usmernenia).

Pri nechránenom kontakte a asymptomatickom priebehu (bod 6.3.1 tohto usmernenia) môže všeobecný lekár pokračovať v osobných konzultáciách s respirátorom FFP3 bez výdychového ventilu pri zabezpečení minimalizácie kontaktu s ostatnými zdravotníckymi pracovníkmi a pacientmi, ktorým neposkytuje zdravotnú starostlivosť. Denne si meria telesnú teplotu.

V prípade, ak všeobecný lekár z dôvodu kontaktu s ochorením COVID-19 pri asymptomatickom priebehu nedisponuje respirátorom FFP3 bez výdychového ventilu, a teda nie je schopný/á poskytovať osobné konzultácie z dôvodu kontaktu s COVID 19, informuje o tom lekára samosprávneho kraja, poskytuje zdravotnej starostlivosti ostatnými formami uvedenými v odseku 2.

V prípade potreby osobnej konzultácie poskytovateľ zdravotnej starostlivosti zabezpečí osobné konzultácie v režime kontaktnej ambulancie podľa bodu 15).

17. Indikácia odberu všeobecným lekárom sa riadi Klinickým protokol indikácií testovania SARS-CoV-2 dostupný na https://www.standardnepostupy.sk/ https://www.standardnepostupy.sk/testovanie-sras-cov-2/.

18. Indikácia k hospitalizácii pri potvrdenom prípade COVID-19 sa riadi ŠTDP Vyšetrovací algoritmus a medikamentózna liečba pacientov nad 65 rokov, pacientov so závažným priebehom a polymorbidných pacientov počas hospitalizácie na infekčnom oddelení. Z klinických parametrov je jednoznačnou indikáciou ku hospitalizácii

  • Saturácia O2< 93% meraná pulzným oximetrom bez oxygenoterapie
  • Dychová frekvencia > 24/min
  • Srdcová frekvencia >120/min

19. Na osobnú konzultáciu, vrátane fyzického vyšetrenia v prirodzenom prostredí pacienta, ak je indikovaná sa v primeranom rozsahu použijú ustanovenia vzťahujúce sa na poskytovanie zdravotnej starostlivosti v ambulancii.

Takáto konzultácia sa realizuje zásadne po telefonickom triedení pacienta, ale aj ostatných členov spoločnej domácnosti (napr. zistenie prípadnej karantény). Podľa výsledku telefonického triedenia sa rozhodne zdravotnícky personál o použití typu OOPP podľa príslušného štandardu pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti.

20. Ambulantná pohotovostná služba (ďalej len APS) Na poskytovanie zdravotnej starostlivosti počas APS sa v primeranom rozsahu použijú ustanovenia vzťahujúce sa na poskytovanie zdravotnej starostlivosti v ambulancii, okrem bodu 14) a 15). Dostupnosť OOPP zabezpečuje poskytovateľ, ktorý je oprávnený na základe vydaného povolenia prevádzkovať ambulanciu APS (ďalej len „organizátor“) v dostatočnom množstve.

Organizátor APS je povinný zabezpečiť dostupnosť telefonickej linky na hlásenie nedostatku OOPP počas celých ordinačných hodín APS, zabezpečiť ich čo najskoršie doplnenie v ambulancii APS pre personál ambulancie, zároveň zabezpečiť náhradnú formu poskytovania zdravotnej starostlivosti v rozsahu APS v inej ambulancii APS (ďalej len zastupujúce APS) do doby doplnenia OOPP a neodkladne túto informáciu oznámiť personálu ambulancie APS, zabezpečiť jej zverejnenie na verejne dostupnom mieste ( čakáreň, vstup do ambulancie APS). Všeobecný lekár neodkladne informuje mailom krajského odborníka a lekára samosprávneho kraja o nedostupnosti OOPP na APS a o mieste zastupujúcej APS.

21. Očkovanie Na poskytovanie zdravotnej starostlivosti pri očkovaní sa v primeranom rozsahu použijú ustanovenia vzťahujúce sa na poskytovanie zdravotnej starostlivosti v ambulancii všeobecného lekára. Podľa WHO je dôležité neprerušiť reťaz očkovania preventabilných ochorení, aby sa nezvýšila prevalencia očkovaním preventabilných ochorení po odoznení epidémie.

Pri rozhodovaní o indikácii očkovania sa prihliada na ohniská nákazy COVID-19 a na možný komunitný prenos. Odporúča sa aktívne nepozývať na očkovanie, ale podľa WHO treba zvážiť benefit očkovania proti chrípke a pneumokokom, hlavne u zraniteľných skupín. Je potrebné sa vyhnúť hromadným očkovacím kampaniam, kým sa situácia COVID-19 nevyrieši.

Pri očkovaní v prirodzenom prostredí pacienta sa postupuje podľa odseku 20. Očkuje sa pacient, ktorý podľa prílohy 1 odpovie negatívne na všetky otázky epidemiologickej anamnézy a klinických príznakov. Odporúča sa očkovať v nasledovných indikáciách

  • povinné pravidelné očkovanie očkovanie osôb, ktoré dosiahli určený vek podľa Vyhlášky MZ SR č. 585/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení, § 5, odsek 1) písmeno a, b, c,
  • odporúčané očkovanie osôb, ktoré sú vystavené zvýšenému nebezpečenstvu vybraných nákaz podľa Vyhlášky MZ SR č.585/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení, § 9, ods 2) – 9)
  • odporúčané očkovanie osôb, ktoré sú profesionálne vystavené zvýšenému nebezpečenstvu vybraných nákaz podľa Vyhlášky MZ SR č. 585/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení § 10. Odporúča sa dokončiť očkovaciu schému v riadnych termínoch aj pri začatých očkovaniach z iných indikácii. V iných ako vyššie uvedených indikáciách sa neodporúča začínať nové očkovacie schémy.

22. Základná preventívna prehliadka (ďalej len ZPP) Pri zdravotnom výkone ZPP sa v primeranom rozsahu použijú ustanovenia tohto štandardu. ZPP sa vykonáva v rozsahu podľa zákona č. 577/2004 Z. z., o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.

Pri nedostupnosti FFP2 je ZPP v zmysle zákona č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti považovaná za úplnú, ak obsahuje výkony so zameraním na kardiovaskulárnu a onkologickú prevenciu.

Fyzikálne vyšetrenie je považované za komplexné aj bez vyšetrenia ústnej dutiny, pokiaľ personál ambulancie nedisponuje dostatočnými ochrannými prostriedkami na jej vyšetrenie. Jednorazovú osobnú prítomnosť pacienta je potrebné obmedziť na minimálny čas počas, ktorého sa realizuje fyzikálne vyšetrenie a odber biologického materiálu, ideálne do 15 minút. Vyhodnotenie výsledkov je možné realizovať alternatívnymi spôsobmi konzultácie podľa odseku 2 tohto SDTP.

23. Kontroly chronických ochorení (ďalej len dispenzár). Pri zdravotnom výkone dispenzára sa v primeranom rozsahu použijú ustanovenia tohto štandardu. Dispenzár sa realizuje na základe indikácie ošetrujúceho lekára, ktorý určí formu, rozsah a obsah konzultácie. V prípade nevyhnutnosti fyzikálneho vyšetrenia, jednorazovú osobnú prítomnosť pacienta je potrebné obmedziť na minimálny čas, ideálne do 15 minút. Vyhodnotenie výsledkov je možné realizovať alternatívnymi spôsobmi konzultácie. Za vykonané dispenzárne vyšetrenie v zmysle platnej legislatívy sa považuje aj konzultácia bez realizovaného fyzikálneho vyšetrenia pacienta, pokiaľ o tom rozhodne ošetrujúci lekár. O obsahu, rozsahu a forme dispenzárneho vyšetrenia je zrealizovaný zápis do zdravotnej dokumentácie.

24. Základné lekárske vyšetrenie pred plánovanými diagnostickými alebo liečebnými výkonmi s potrebou anestéziologickej starostlivosti (ďalej len predoperačné vyšetrenie) sa v súlade s ŠDTP Klinický protokol pre racionálny manažment pacientov vyžadujúcich operačný alebo intervenčný výkon v kontexte nepravdepodobného, pravdepodobného alebo potvrdeného ochorenia COVID-19 sa na ambulancii nerealizujú.

25. Lekárske prehliadky, ktoré sú podkladom pre posúdenie zdravotnej spôsobilosti na prácu a posúdenie epidemiologicky závažnej činnosti (zdravotný preukaz) sa nevykonávajú, okrem bodu 27.

Na základe zákona č. 69/2020 Z. z. o mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v oblasti zdravotníctva a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších sa posúdenie zdravotnej spôsobilosti na výkon práce nahrádza čestným vyhlásením podľa zákona č. 69/2020 Z. z.

26. Lekárska prehliadka vo vzťahu práci sa na základe zákona č. 69/2020 Z. z. o mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v oblasti zdravotníctva a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony sa posúdenie zdravotnej spôsobilosti na výkon práce musí vykonať u zdravotníckych pracovníkov, ktorí poskytujú zdravotnú starostlivosť v priamom ohrození života a zdravia v čase pandémie z dôvodu šírenia vysoko nebezpečnej nákazy. Podkladom pre vykonanie takejto Lekárskej prehliadky je informácia zamestnávateľa v zmysle platných právnych predpisov.

27. Lekárske prehliadky, ktoré sú podkladom pre posúdenie zdravotnej spôsobilosti na vedenie motorového vozidla podľa zákona č. 8/2009 Z. z., na nosenie zbrane podľa zákona č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov, na výkon súkromnej bezpečnostnej služby podľa zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, sa nevykonávajú. V súlade so zákonom č. 73/2020 Z. z. sa predlžuje platnosť predchádzajúcich preukazov, licencií, akreditácii, potvrdení a dokladov do určených časových úsekov po odvolaní krízovej situácie.

28. Činnosti poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v odbore všeobecné lekárstvo a organizátora APS sa riadia Usmernením hlavného hygienika SR v súvislosti s ochorením COVID 19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2, príloha č.5 tohto usmernenia.


Štandardný postup pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti vo všeobecnej ambulancii pre dospelých počas pandémie COVID Národný krízový klinický tím (NaKriKT) Verzia: 26042020_V2

Príloha č. 1

Literatúra:

1. Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 (siedma aktualizácia)

2. Klinický protokol indikácií testovania SARS-CoV-2 www.standardnepostupy.sk

3. Vyšetrovací algoritmus a medikamentózna liečba pacientov nad 65 rokov, pacientov so závažným priebehom a polymorbídnych pacientov počas hospitalizácie na infekčnom oddelení www.standardnepostupy.sk

4. Aktualizované usmernenie pre pracovníkov pracujúcich v zdravotníctve na používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov (OOPP) pri starostlivosti o osoby so suspektnou alebo potvrdenou covid-19 www.standardnepostupy.sk

5. Klinický protokol pre racionálny manažment pacientov vyžadujúcich operačný alebo intervenčný výkon v kontexte nepravdepodobného, pravdepodobného alebo potvrdeného ochorenia COVID-19 www.standardnepostupy.sk

6. Zákon č. 69/2020 Z. z. o mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v oblasti zdravotníctva a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

7. Vyhláška MZ SR č. 585/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení

8. Zákon č. 73/2020 Z. z. ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19

9. http://www.euro.who.int/en/health-topics/communicablediseases/hepatitis/publications/2020/guidance-on-routine-immunizationservices-during-covid-19-pandemic-in-the-who-european-region-2020

Pre potreby Národného krízového klinického tímu spracovali:

MUDr. Patrícia Eftimová, MPH MUDr. Adriana Šimková, PhD

 

ĎAKUJEME NAŠIM PARTNEROM

DÔLEŽITÉ ODKAZY

wonca.net Global Family Doctor

woncaeurope.org World Organization of Family Doctor

ipccs.org European Primary Care Cardiovascular Society

sk.zdravita.com Združenie ambulantných lekárov

who.int World Health Organization

health.gov.sk Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

uvzsr.sk Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

udzs-sk.sk Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

sukl.sk Štátny ústav pre kontrolu liečiv